Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. maijā iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

(Lieta C-197/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja): KAHL GmbH & Co KG

Atbildētāja: Hauptzollamt Hannover

Prejudiciālie jautājumi

Vai ir piemērojami Kombinētās nomenklatūras 1 apakšpozīcijas 1521 9099 skaidrojumi 2 , ciktāl tajos ir izmantots vārds “kausēts”?

Ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noraidoša: vai jēdziens “jēlvaski” Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijas 1521 9091 izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka bišu vasks, kas ir ticis izkausēts izvešanas valstī un no kā izkausēšanas brīdī ir mehāniski atdalīti svešķermeņi, lai gan svešķermeņi bišu vaskā vēl saglabājas, ir jāklasificē šajā apakšpozīcijā?

____________

1 Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 1987, L 256, 1. lpp.) ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 2019, L 280, 1. lpp.).

2 Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi (OV 2019, C 119, 1. lpp.).