Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 7. mája 2020 – KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

(vec C-197/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: KAHL GmbH & Co KG

Žalovaný: Hauptzollamt Hannover

Prejudiciálne otázky

1.    Sú vysvetlivky k podpoložke 1521 90991 kombinovanej nomenklatúry2 uplatniteľné, pokiaľ je v nich použité slovo „tavený“?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Má sa pojem „surové“ v zmysle podpoložky 1521 9091 kombinovanej nomenklatúry vykladať tak, že včelí vosk, ktorý bol vo vyvážajúcej krajine roztavený a z ktorého boli v roztavenom stave mechanicky separované cudzie telesá, pričom vo včeľom vosku ešte zostali nejaké cudzie telesá, sa má zaradiť do tejto podpoložky?

____________

1 Vysvetlivky ku Kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (Ú. v. EÚ C 119, 2019, s. 1).

2 Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382) v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 280, 2019, s. 1).