Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 30. märtsil 2020 – Rad Service Srl Unipersonale jt versus Del Debbio SpA jt

(kohtuasi C-210/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Vastustajad: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl kui koos GARC SpA ja Edil Moter Srl-iga moodustatud ettevõtjate ajutise ühenduse volitatud ettevõtja

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/241 artikliga 63, mis puudutab teiste üksuste vahenditele toetumist, koostoimes Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklites 49 ja 56 sätestatud asutamisvabaduse põhimõtte ja teenuste osutamise vabaduse põhimõttega, on vastuolus see, kui kohaldatakse Itaalia õigusnorme teiste ettevõtjate vahenditele tuginemise ning hankemenetlusest kõrvaldamise kohta, mis sisalduvad 18. aprilli 2016. aasta seadusandliku dekreediga nr 50 kehtestatud hankeseadustiku (codice dei contratti pubblici) artikli 89 lõike 1 neljandas lauses ning mille kohaselt tuleb siis, kui abistav ettevõtja on esitanud valeandmeid kriminaalkorras süüdimõistvate ja jõustunud kohtuotsuste kohta, millest võib potentsiaalselt ilmneda, et on toime pandud raske ametialane üleastumine, peab hankija hankemenetluses osaleva pakkuja igal juhul menetlusest kõrvaldama, nõudmata talt või võimaldamata tal algse abistava ettevõtja asemel uue sobiva abistava ettevõtja nimetamist, mitte nagu muudel juhtudel, mil isikud, kelle vahenditele ettevõtja kavatseb tugineda, ei vasta asjakohasele kvalifitseerimistingimusele või esineb nende kohustusliku kõrvaldamise aluseid?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).