Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 5. maj 2020 – Laudamotion GmbH mod Verein für Konsumenteninformation

(Sag C-189/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant og sagsøgt: Laudamotion GmbH

Revisionsindstævnt og sagsøger: Verein für Konsumenteninformation

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1215/2012 1 , særligt artikel 25, artikel 17, stk. 3, og artikel 19, i givet fald også under hensyntagen til artikel 67, fortolkes således, at de er til hinder for en urimelighedskontrol af internationale værnetingsaftaler, jf. henholdsvis direktiv 93/13/EØF 2 og den pågældende nationale gennemførelseslovgivning?

Skal artikel 25, stk. 1, første pkt., i forordning (EU) nr. 1215/2012 (»medmindre aftalen er materielt ugyldig efter loven i den pågældende medlemsstat«) fortolkes således, at en indholdskontrol efter national ret i det valgte værnetingsland – som rækker ud over det harmoniserede retsområde – dermed gøres mulig?

Såfremt det første og det andet spørgsmål besvares benægtende:

Skal den nationale gennemførelseslovgivning, som i henhold til direktiv 93/13/EØF skal danne grundlag for en urimelighedskontrol, findes i den valgte værnetingsmedlemsstats ret eller efter princippet om lex causae (det lands lov, der i almindelighed gælder) i domstolslandet?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

2     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).