Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 5 Mαΐου 2020 – Laudamotion GmbH κατά Verein für Konsumenteninformation

(Υπόθεση C-189/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberster Gerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Laudamotion GmbH

Αναιρεσίβλητη: Verein für Konsumenteninformation

Προδικαστικά ερωτήματα

1.    Έχουν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 1 , ιδίως το άρθρο 25, το άρθρο 17, παράγραφος 3, και το άρθρο 19, ενδεχομένως επίσης λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 67, την έννοια ότι αντιβαίνει στις διατάξεις αυτές ο έλεγχος καταχρηστικότητας των ρητρών παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας με βάση την οδηγία 93/13/ΕΟΚ 2 και/ή με βάση τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας;

2.    Έχει το άρθρο 25, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, τελευταία ημιπερίοδος, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 («εκτός αν η συμφωνία είναι άκυρη ως προς την ουσιαστική της ισχύ της βάσει της νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους») την έννοια ότι επιτρέπει τη διενέργεια -εκτεινόμενου ακόμη και πέραν του εναρμονισμένου τομέα δικαίου- ουσιαστικού ελέγχου με βάση το εθνικό δίκαιο του συμφωνηθέντος ως αρμόδιου κράτους μέλους;

3.    Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πρώτο και το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα:

Καθορίζονται οι εφαρμοστέοι ως προς τον έλεγχο καταχρηστικότητας σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ εθνικοί κανόνες μεταφοράς με βάση το δίκαιο του συμφωνηθέντος ως αρμόδιου κράτους μέλους ή με βάση τη lex causae του

____________

    1     Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1).

2     Οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29).