Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 5.5.2020 – Laudamotion GmbH v. Verein für Konsumenteninformation

(asia C-189/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Laudamotion GmbH

Revision-menettelyn vastapuoli: Verein für Konsumenteninformation

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EU) N:o 1215/20121 säännöksiä, etenkin sen 25 artiklaa, 17 artiklan 3 kohtaa ja 19 artiklaa – mahdollisesti myös 67 artikla huomioon ottaen – tulkittava siten, että ne ovat esteenä direktiivin 93/13/ETY2 tai vastaavien kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaiselle kansainvälisten oikeuspaikkasopimusten kohtuuttomuutta koskevalle valvonnalle?

Onko asetuksen (EU) N:o 1215/2012 25 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen viimeistä lausetta (”paitsi jos sopimus sen aineellisen pätevyyden suhteen on tuon jäsenvaltion lain mukaan mitätön”) tulkittava siten, että tämä mahdollistaa – myös yhdenmukaistettua oikeusalaa laajemman – oikeuspaikkasopimuksen perusteella toimivaltaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisen sisällöllisen valvonnan?

Mikäli ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

määräytyvätkö kohtuuttomuutta koskevaan valvontaan direktiivin 93/13/ETY nojalla sovellettavat kansalliset täytäntöönpanosäännökset oikeuspaikkasopimuksen perusteella toimivaltaisen jäsenvaltion oikeuden vai sen jäsenvaltion, jossa kanne on nostettu, sovellettavan lain (lex causae) mukaisesti?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).

2 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).