Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 12 februari 2020 – SC Mitliv Exim SRL mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Mål C-81/20)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella måleă

Klagande: SC Mitliv Exim SRL

Motparter: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Tolkningsfrågor

Utgör bestämmelserna i artiklarna 2 och 273 i rådets direktiv 2006/112 av den 28 november 20[0]6 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 , artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 325 FEUF hinder för en nationell lagstiftning som den aktuella i det nationella målet, när det gäller sådana omständigheter som de aktuella i det nationella målet, vilken medger att det vidtas/tillämpas sanktionsåtgärder mot en skattskyldig juridisk person såväl under det administrativa förfarandet som det straffrättsliga förfarandet, vilka genomförs parallellt mot den berörda personen, till följd av samma skatteundandraganden i en situation där påföljden i det administrativa förfarandet likaledes kan kvalificeras som straffrättslig i enlighet med de kriterier som har fastställts i EU-domstolens praxis, och i vilken mån ska en kumulering av dessa situationer i sin helhet anses alltför betungande för den skattskyldiga person som berörs av dem?

Ska unionsrätten, mot bakgrund av svaret på fråga 1, tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som den aktuella i det nationella målet, enligt vilken staten genom sina skattemyndigheter i samband med det administrativa förfarandet och med avseende på samma skatteundandraganden kan avstå från att beakta det belopp som redan har betalats för den skada som har orsakats av ett brott, vilket samtidigt även utgör det belopp som täcker de uteblivna skatteintäkterna och på så sätt inte är disponibelt under en viss period, och sedan i samband med det administrativa förfarandet kan påföra den skattskyldiga personen accessoriska skatteförpliktelser även med avseende på den redan betalade skulden?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. l