Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 25. júna 2020 Sofijski rajonen sad (Bulharsko) – ZN/Generalno konsulstvo (generálny konzulát) Bulharskej republiky v meste Valencia, Španielske kráľovstvo

(vec C-280/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ZN

Žalovaný: Generalno konsulstvo (generálny konzulát) Bulharskej republiky v meste Valencia, Španielske kráľovstvo

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1215/20121 v spojení s jeho odôvodnením 3 vykladať v tom zmysle, že sa nariadenie má uplatniť v prípade určenia medzinárodnej právomoci súdov členského štátu na právny spor medzi zamestnancom z tohto členského štátu a konzulárnou službou tohto členského štátu na území iného členského štátu, alebo sa tieto ustanovenia majú vykladať v tom zmysle, že sa na takýto spor majú uplatniť vnútroštátne predpisy o právomoci členského štátu, ktorého štátnu príslušnosť majú spoločne obe strany sporu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).