Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 22ας Απριλίου 2020 [αίτηση του Watford Employment Tribunal – Ηνωμένο Βασίλειο – για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – B κατά Yodel Delivery Network Ltd

(Υπόθεση C-692/19)1

(Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Έννοια του «εργαζομένου» – Επιχείρηση διανομής δεμάτων – Χαρακτηρισμός των ταχυμεταφορέων που απασχολούνται με βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών – Δυνατότητα του ταχυμεταφορέα να ορίζει υπεργολάβους και να παρέχει εκ παραλλήλου παρόμοιες υπηρεσίες σε τρίτους)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Watford Employment Tribunal

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

B

κατά

Yodel Delivery Network Ltd

Διατακτικό

Η οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται στον χαρακτηρισμό προσώπου απασχολούμενου από τον φερόμενο ως εργοδότη του με βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία ορίζει το πρόσωπο αυτό ως ανεξάρτητο επιτηδευματία, ως «εργαζομένου» κατά την έννοια της οδηγίας αυτής, όταν το εν λόγω πρόσωπο έχει την ευχέρεια:

να ορίζει υπεργολάβους ή υποκατάστατους για την εκπλήρωση της υπηρεσίας την οποία ανέλαβε να παράσχει·

να αποδέχεται ή να απορρίπτει την προσφορά διαφόρων εργασιών από τον φερόμενο ως εργοδότη του ή να ορίζει μονομερώς ανώτατο αριθμό εργασιών·

να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ανταγωνιστών του φερόμενου ως εργοδότη, και

να καθορίζει τις ώρες «εργασίας» του εντός ορισμένων παραμέτρων, καθώς και να οργανώνει τον χρόνο του κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τον ίδιο, και όχι αποκλειστικά τα συμφέροντα του φερόμενου ως εργοδότη,

καθόσον, αφενός, η ανεξαρτησία του προσώπου αυτού δεν προκύπτει ότι είναι εικονική και, αφετέρου, δεν είναι δυνατό να αποδεχθεί η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης μεταξύ του εν λόγω προσώπου και του φερόμενου ως εργοδότη του. Πάντως, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προβεί, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κρίσιμων στοιχείων που συνέχονται με το πρόσωπο αυτό, καθώς και με την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί, στον χαρακτηρισμό του υπό το πρίσμα της οδηγίας 2003/88.

____________

1 ΕΕ C 423 της 16.12.2019.