Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 30 юни 2020 г. — XQ/Deutsche Lufthansa AG

(Дело C-291/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Ищец: XQ

Ответник: Deutsche Lufthansa AG

Преюдициален въпрос

Представлява ли стачка на собствените служители на въздушния превозвач, предизвикана от призив на синдикална организация, извънредно обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 ?

С решение на Съда от 30 юли 2020 г. делото беше заличено от регистъра.

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).