Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 2. jūlija rīkojums (Okresný súd Poprad – Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālo nolēmumu) – IM/Sting Reality s.r.o.

(Lieta C-853/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 99. pants – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 2005/29/EK– Uzņēmēju negodīgā komercprakse attiecībā pret patērētājiem – 8. un 9.pants – Agresīvā komercprakse – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgie noteikumi patērētāju līgumos – Noteikums, par kuru bija atsevišķa apspriešanās – Valsts tiesas pilnvaras)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Poprad

Pamatlietas puses

Prasītāja: IM

Atbildētāja: Sting Reality s.r.o.

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004, 8. un 9. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka agresīvās komercpakses kvalifikācijai šo noteikumu izpratnē ir nepieciešams, ņemot vērā minētājos noteikumos norādītos kritērijus, veikt šai praksei raksturīgā apstākļu kopuma konkrētu un specifisko vērtējumu. Gadījumā, ja attiecīgo līgumu noslēgusi vecāka gadagājuma persona ar smagu invaliditāti un ar zemiem ienākumiem, kas neļauj atmaksāt uzkrātos parādus, tas, ka šādi noslēgtā līguma rezultātā ir iespējams apiet valsts tiesību normu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, ir norāde, ka attiecīgais uzņēmējs bija apzināti paredzējis izmantot attiecīgās personas situācijas īpašo nopietnību, lai ietekmētu šīs personas lēmumu, kas ir jāizvērtē iesniedzējtiesai.

Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesai, kas izskata prasību par starp patērētāju un uzņēmēju noslēgta līguma noteikumu negodīgo raksturu, gadījumā, ja minētais uzņēmējs atsakās iesniegt ar citiem patērētājiem noslēgtos līdzīgos līgumus, neraugoties uz lūgumu, kas tam šajā sakarā ir ticis iesniegts, ir pienākums piemērot esošās valsts procesuālās tiesību normas, lai izvērtētu, vai par minētā līguma noteikumiem bija atsevišķa apspriešanās.

Trešais jautājums, ko uzdeva Okresný súd Poprad (Popradas rajona tiesa, Slovākija), ir acīmredzami nepieņemams.

____________

1 OV C 36, 03.02.2020.