Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. jūnijā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – KS/Deutsche Lufthansa AG

(Lieta C-292/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājs: KS

Atbildētāja: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciālais jautājums

Vai gaisa pārvadātāja darbinieku streiks pēc arodbiedrības ierosinājuma ir ārkārtējs apstāklis Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē?

Lieta ar Tiesas 2020. gada 30. jūlija rīkojumu ir izslēgta no Tiesas reģistra.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).