Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 6 юли 2020 г. — Icade Promotion Logement SAS/Ministère de l'Action et des Comptes publics

(Дело C-299/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Icade Promotion Logement SAS

Ответник: Ministère de l'Action et des Comptes publics

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 392 от Директива от 28 ноември 2006 г.1 да се тълкува в смисъл, че режимът на облагане на маржа се прилага само за сделки за доставка на недвижими имоти, чието придобиване се облага с данък върху добавената стойност, без данъчнозадълженото лице, което ги препродава, да има право да извърши приспадане на посочения данък? Позволява ли член 392 този режим на облагане да се прилага за сделки за доставка на недвижими имоти, чието придобиване не се облага с посочения данък, било защото придобиването не попада в приложното му поле или защото, макар да попада в приложното му поле, придобиването е освободено от данъка?

Трябва ли член 392 от Директивата от 28 ноември 2006 г. да се тълкува в смисъл, че изключва прилагането на режима на облагане на маржа за сделки за доставка на земя за строеж в следните два случая:

когато между придобиването и препродажбата от данъчнозадълженото лице придобитата в незастроен вид земя е станала земя за строеж,

когато между придобиването и препродажбата от данъчнозадълженото лице характеристиките на незастроената земя са претърпели промени, като например парцелиране или извършване на строителни работи по изграждането на различни мрежи, позволяващи оборудването на парцелите с комунални съоръжения (пътища, водоснабдяване с питейна вода, електрозахранване, газоснабдяване, канализация, далекосъобщителна инфраструктура)?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7)