Жалба, подадена на 22 юли 2020 г. от Volotea, SA срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 13 май 2020 г. по дело T-607/17, Volotea/Комисия

(Дело C-331/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Volotea, SA (представители: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени точки 1 и 2 от диспозитива на обжалваното съдебно решение;

да отмени частично член 1, параграфи 2, 3 и 4 и възстановяването на решението от Комисията1 от 29 юли 2016 г. относно държавна помощ SA.33983, приложена от Италия за компенсация на летищата в Сардиния за задължения за извършване на обществена услуга в частта му, засягаща жалбоподателя.

При условията на евентуалност:

да отмени точки 1 и 2 от диспозитива на обжалваното съдебно решение;

да върне делото на Общия съд.

Освен това жалбоподателят иска от Съда да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд е приложил неправилно понятието за държавна помощ по член 107, параграф 1 ДФЕС. По-конкретно, съдът е приложил погрешно понятието за икономическо предимство, превишил е своята компетентност, като е заменил мотивите на Европейската комисия със свои мотиви, и неправилно е преценил критериите за селективност, държавни ресурси и нарушаване на конкуренцията.

Общият съд е допуснал грешка в обосновката на държавна помощ по член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС и Насоките на Общността за финансирането на летища и за предоставянето на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на регионални летища.

Общият съд не е отчел принципа на защита на оправданите правни очаквания в своето разпореждане за възстановяване; допуснал е грешка, признавайки нарушение на член 296, параграф 2 ДФЕС поради липса на надлежни мотиви на Европейската комисия и е нарушил правото на жалбоподателя на ефективно правно средство за защита.

____________

1 Решение (ЕС) 2017/1861 на Комисията от 29 юли 2016 година относно държавна помощ SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Италия — Компенсация на летищата в Сардиния за задължения за извършване на обществена услуга (услуга от общ икономически интерес — УОИИ) (ОВ L 268, 2017 г., стр. 1).