Kasační opravný prostředek podaný dne 22. července 2020 Volotea, SA proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-607/17, Volotea v. Komise

(Věc C-331/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Volotea, SA (zástupci: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil body 1 a 2 výroku rozsudku, proti němuž byl podán kasační opravný prostředek;

částečně zrušil čl. 1 odst. 2, 3 a 4 rozhodnutí Komise1 ze dne 29. července 2016 o státní podpoře SA.33983, kterou poskytla Itálie jako vyrovnávací platbu letištím na Sardinii za závazky veřejné služby, a v něm obsažený příkaz k navrácení, v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká navrhovatelky.

Podpůrně:

zrušil body 1 a 2 výroku rozsudku, proti němuž byl podán kasační opravný prostředek;

vrátil věc Tribunálu.

Navrhovatelka dále navrhuje, aby Soudní dvůr uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál nesprávně uplatnil pojem „státní podpora“ ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Konkrétně nesprávně použil pojem „hospodářské zvýhodnění“, překročil svoji pravomoc tím, že nahradil odůvodnění Evropské komise, a nesprávně posoudil kritéria selektivity, státních prostředků a narušení hospodářské soutěže.

Tribunál nesprávně odůvodnil státní podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU a pokynů Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť.

Tribunál v příkazu k navrácení nezohlednil zásadu legitimního očekávání, pochybil, když neuznal, že došlo k porušení čl. 296 odst. 2 SFEU v důsledku nedostatečnosti odůvodnění ze strany Evropské komise, a porušil právo navrhovatelky na účinnou právní ochranu.

____________

1 Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1861 ze dne 29. července 2016 o státní podpoře SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Itálie – Vyrovnávací platby letištím na Sardinii za závazky veřejné služby (služby obecného hospodářského zájmu) (Úř. věst. 2017, L 268, s. 1).