Appel iværksat den 22. juli 2020 af Volotea, SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 13. maj 2020 i sag T-607/17, Volotea mod Kommissionen

(Sag C-331/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Volotea, SA (ved avvocato M. Carpagnano og Rechtsanwalt M. Nordmann)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Punkt 1 og 2 i den appellerede doms konklusion ophæves.

Artikel 1, stk. 2-4, i Kommissionens afgørelse 1 af 29. juli 2016 om Italiens statsstøtte SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italien – Kompensation til lufthavne på Sardinien for forpligtelser til offentlig tjeneste, og den tilbagesøgning, som fastslås heri, annulleres delvist, for så vidt som den vedrører appellanten.

Subsidiært:

Punkt 1 og 2 i den appellerede doms konklusion ophæves.

Sagen hjemvises til Retten.

Appellanten gør endvidere gældende, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten begik en fejl, da den anvendte begrebet statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF. Retten anvendte nærmere bestemt begrebet økonomisk fordel forkert, overskred sine beføjelser ved at erstatte Europa-Kommissionens begrundelse og fejlbedømte kriterierne om selektivitet, statsmidler og konkurrenceforvridning.

Retten begik en fejl i forbindelse med begrundelsen for, at der forelå statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), og EF-retningslinjerne for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne.

Retten undlod at tage hensyn til princippet om berettiget forventning i forbindelse med sit påbud om tilbagesøgning, den begik en fejl ved at anerkende, at der forelå en tilsidesættelse af artikel 296, stk. 2, TEUF som følge af Europa-Kommissionens manglende begrundelse, og den tilsidesatte appellantens ret til effektive retsmidler.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1861 af 29.7.2016 om Italiens statsstøtte SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italien – Kompensation til lufthavne på Sardinien for forpligtelser til offentlig tjeneste (EUT 2017, L 268, s. 1).