Αναίρεση που άσκησε στις 22 Ιουλίου 2020 η Volotea, SA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-607/17, Volotea κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-331/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Volotea, SA (εκπρόσωποι: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει τα σημεία 1 και 2 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως,

να ακυρώσει εν μέρει το άρθρο 1, παράγραφοι 2, 3 και 4 της αποφάσεως της Επιτροπής 1 , της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA 33983 που χορήγησε η Ιταλία ως αποζημίωση των αερολιμένων της Σαρδηνίας για υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και την ανάκτηση βάσει της αποφάσεως αυτής, στο μέτρο που αφορά την αναιρεσείουσα.

Επικουρικώς:

να αναιρέσει τα σημεία 1 και 2 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως,

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο.

Περαιτέρω, η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γενικό Δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένα την έννοια της κρατικής ενισχύσεως κατά το άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, εφάρμοσε εσφαλμένα την έννοια του οικονομικού πλεονεκτήματος, υπερέβη την αρμοδιότητά του αντικαθιστώντας την αιτιολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτίμησε εσφαλμένα τα κριτήρια του επιλεκτικού χαρακτήρα, των κρατικών πόρων και της στρεβλώσεως του ανταγωνισμού.

Το Γενικό Δικαστήριο αιτιολόγησε εσφαλμένα την κρατική ενίσχυση κατά το άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, ΣΛΕΕ και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρηματοδότηση των αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη νέων γραμμών με αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιμένες.

Το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης διατάσσοντας την ανάκτηση της ενισχύσεως, εκτίμησε εσφαλμένα αν συντρέχει παράβαση του άρθρου 296, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ ελλείψει επαρκούς αιτιολογήσεως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσέβαλε το δικαίωμα της αναιρεσείουσας για αποτελεσματική έννομη προστασία.

____________

1 Απόφαση (ΕΕ) 2017/1861 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA 33983 (2013/C) (πρώην 2012/NN) (πρώην 2011/N) – Ιταλία – Αποζημίωση των αερολιμένων της Σαρδηνίας για υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ) (ΕΕ 2017, L 268, σ. 1).