Volotea, SA 22. juulil 2020. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 13. mai 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-607/17: Volotea versus komisjon

(kohtuasi C-331/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Volotea, SA (esindajad: avvocato M. Carpagnano, Rechtsanwalt M. Nordmann)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktid 1 ja 2;

tühistada apellanti puudutavas osas komisjoni 29. juuli 2016. aasta otsuse1 , milles käsitletakse riigiabi SA.33983, mida Itaalia andis Sardiinia lennujaamadele hüvitisena avaliku teenindamise kohustuste täitmise eest, artikli 1 lõiked 2, 3 ja 4 ning abi tagasinõudmise korraldus.

Teise võimalusena:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktid 1 ja 2;

saata kohtuasi Üldkohtusse tagasi.

Lisaks palub apellant Euroopa Kohtul mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus tegi vea ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses mõiste „riigiabi“ kohaldamisel. Täpsemalt kohaldas Üldkohus vääralt mõistet „majanduslik eelis“, ületas oma pädevuse piire, kui ta asendas Euroopa Komisjoni põhjenduskäigu, ja hindas vääralt valikulisuse, riigiabi ja konkurentsi moonutamise kriteeriume.

Üldkohus tegi vea riigiabi põhjendamisel vastavalt ELTL artikli 107 lõikele 3 ja ühenduse suunistele lennujaamade rahastamise ja piirkondlikest lennujaamadest opereerivate lennuettevõtjate riikliku stardiabi kohta.

Üldkohus ei võtnud arvesse õiguspärase ootuse põhimõtet abi tagasinõudmise korralduses, ei hinnanud õigesti ELTL artikli 296 artikli 2 rikkumise olemasolu Euroopa Komisjoni nõuetekohase põhjenduse puudumise tõttu ja rikkus apellandi õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.

____________

1 Komisjoni 29. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2017/1861, milles käsitletakse riigiabi SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Itaalia – Sardiinia lennujaamadele antav hüvitis avaliku teenindamise kohustuste täitmise eest (üldist majandushuvi pakkuv teenus) (ELT 2017, L 268, lk 1).