Valitus, jonka Volotea, SA on tehnyt 22.7.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-607/17, Volotea v. komissio, 13.5.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-331/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Volotea, SA (edustajat: M. Carpagnano, avvocato ja M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 ja 2 kohdan ja

kumoamaan osittain valtiontuesta SA.33983, jonka Italia on pannut täytäntöön korvauksena yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista Sardinian lentoasemille, 29.7.2016 annetun komission päätöksen1 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan sekä takaisinperimisen siltä osin, kuin se koskee valittajaa.

Vaihtoehtoisesti

kumoamaan valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 ja 2 kohdan ja

palauttamaan asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Valittaja vaatii lisäksi, että unionin tuomioistuin velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen soveltaessaan SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontuen käsitettä. Unionin yleinen tuomioistuin erityisesti sovelsi virheellisesti taloudellisen edun käsitettä, ylitti toimivaltansa korvaamalla Euroopan komission esittämät perustelut ja arvioi väärin valikoivuutta koskevaa edellytystä, valtion varoja ja kilpailun vääristymistä.

Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen arvioidessaan valtiontuen perusteltavuutta SEUT 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja lentoasemien rahoittamisesta ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskevasta valtiontuesta annettujen suuntaviivojen mukaisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut takaisinperimistä koskevassa määräyksessään huomioon luottamuksensuojan periaatetta, teki virheen todetessaan SEUT 296 artiklan 2 kohtaa rikotun, koska Euroopan komissio ei ollut esittänyt asianmukaisia perusteluja, ja loukkasi valittajan oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

____________

1 Valtiontuesta SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italia – korvaukset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista Sardinian lentoasemille 29.7.2016 annettu komission päätös (EU) 2017/1861 (EUVL 2017, L 268, s. 1).