Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 22. jūlijā Volotea, SA iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 13. maija spriedumu lietā T-607/17 Volotea/Komisija

(Lieta C-331/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Volotea, SA (pārstāvji: M. Carpagnano, avvocato, un M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 1) un 2) punktu;

daļēji atcelt 1. panta 2., 3. un 4. punktu Komisijas 2016. gada 29. jūlija lēmumā par valsts atbalstu SA.33983 1 , kuru Itālija ir īstenojusi, lai sniegtu kompensāciju Sardīnijas lidostām par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kā arī šajā lēmumā iekļauto rīkojumu atgūt atbalstu, ciktāl tas skar apelācijas sūdzības iesniedzēju.

Pakārtoti:

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 1) un 2) punktu;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā.

Papildus tam apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Vispārējo tiesu piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, piemērojot valsts atbalsta jēdzienu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē. Konkrētāk, Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi ekonomiskas priekšrocības jēdzienu, pārsniegusi savu kompetenci, aizstājot Eiropas Komisijas argumentāciju, un nepareizi izpratusi selektivitātes, valsts līdzekļu un konkurences izkropļojuma kritērijus.

Vispārējā tiesa esot kļūdījusies attiecībā uz iespējamību valsts atbalstu attaisnot, pamatojoties uz LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu un Kopienas vadlīnijām par lidostu finansēšanu un valsts atbalstu darbības uzsākšanai aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no reģionālām lidostām.

Vispārējā tiesa, liekot atgūt atbalstu, neesot ņēmusi vērā tiesiskās paļāvības aizsardzības principu; tā esot kļūdījusies attiecībā uz LESD 296. panta 2. punkta pārkāpuma atzīšanu tā iemesla dēļ, ka Eiropas Komisija neesot norādījusi pietiekamu pamatojumu, un neesot ievērojusi apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

____________

1 Komisijas Lēmums (ES) 2017/1861 (2016. gada 29. jūlijs) par valsts atbalstu SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Itālija – Kompensācija Sardīnijas lidostām par sabiedrisko pakalpojumu saistībām (SGEI) (OV 2017, L 268, 1. lpp.).