Hogere voorziening ingesteld op 22 juli 2020 door Volotea, SA tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer – uitgebreid) van 13 mei 2020 in zaak T-607/17, Volotea / Commissie

(Zaak C-331/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Volotea, SA (vertegenwoordigers: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de punten 1 en 2 van het dictum van het bestreden arrest vernietigen;

de artikelen 1, leden 2 tot en met 4, van het besluit van de Commissie van 29 juli 20161 inzake staatssteun SA.33983 ten uitvoer gelegd door Italië voor de compensatie voor Sardijnse luchthavens voor openbaredienstverplichtingen, en het bevel tot terugvordering, nietig verklaren voor zover dit besluit betrekking heeft op rekwirante.

Subsidiair:

de punten 1 en 2 van het dictum van het bestreden arrest vernietigen;

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht.

Verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Gerecht heeft het begrip staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU onjuist toegepast. Meer bepaald heeft het Gerecht het begrip economisch voordeel onjuist toegepast, zijn bevoegdheid overschreden door de motivering van de Europese Commissie te vervangen, en de criteria van selectiviteit, staatsmiddelen en verstoring van de mededinging onjuist beoordeeld.

Het Gerecht heeft een vergissing begaan bij de rechtvaardiging van de staatssteun op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU en de communautaire richtsnoeren voor financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven.

Het Gerecht heeft in zijn bevel tot terugvordering het beginsel van het gewettigd vertrouwen niet in acht genomen, heeft ten onrechte geen schending van artikel 296, lid 2, VWEU vastgesteld wegens de ontoereikende motivering van de Europese Commissie, en heeft rekwirantes recht op een doeltreffende voorziening in rechte geschonden.

____________

1 Besluit (EU) 2017/1861 van de Commissie van 29 juli 2016 inzake staatssteun SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italië – Compensatie voor Sardijnse luchthavens voor openbaredienstverplichtingen (DAEB) (PB 2017, L 268, blz. 1).