Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-607/17, Volotea / Komisja, wniesione w dniu 22 lipca 2020 r. przez Volotea, SA

(Sprawa C-331/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Volotea, SA (przedstawiciele: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie pkt 1 i 2 sentencji zaskarżonego wyroku;

częściowe stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 2, 3, 4 oraz nakazu odzyskania pomocy zawartych w decyzji Komisji1 (UE) 2017/1861 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33983 wdrożonej przez Włochy w postaci rekompensaty dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej w zakresie dotyczącym wnoszącego odwołanie.

Tytułem ewentualnym wnoszący odwołanie wnosi o:

uchylenie pkt 1 i 2 sentencji zaskarżonego wyroku;

skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Sąd.

Wnoszący odwołanie wnosi również do Trybunału o zasądzenie od Komisji kosztów.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd dopuścił się naruszenia prawa przy stosowaniu zawartego w art. 107 ust. 1 TFUE pojęcia pomocy państwa. Konkretnie rzecz biorąc, Sąd niewłaściwie zastosował pojęcie korzyści gospodarczej i przekroczył swe uprawnienia orzecznicze zastępując rozumowanie Komisji Europejskiej swoim rozumowaniem oraz dokonał niewłaściwej oceny kryteriów selektywności, zasobów państwowych oraz zakłócenia konkurencji.

Sąd popełnił błąd w uzasadnieniu pomocy państwa na gruncie art. 107 ust. 3 TFUE oraz wytycznych wspólnotowych dotyczących finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych.

Odnośnie nakazu odzyskania pomocy Sąd nie wziął też pod uwagę zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań; dopuścił się naruszenia prawa odnośnie do naruszenia art. 296 ust. 2 TFEU ze względu na brak odpowiedniego rozumowania Komisji Europejskiej oraz naruszył przysługujące Volotea, SA prawo do skutecznego środka prawnego.

____________

1 Decyzja Komisji (UE) 2017/1861 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – wdrożonej przez Włochy – Rekompensata dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej (UOIG) (Dz.U. 2017, L 268, s. 1).