Odvolanie podané 22. júla 2020: Volotea, SA proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 13. mája 2020 vo veci T-607/17, Volotea/Komisia

(vec C-331/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Volotea, SA (v zastúpení: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil body 1 a 2 výrokovej časti rozsudku, proti ktorému bolo podané odvolanie,

zrušil článok 1 ods. 2, 3 a 4 a rozhodnutie Komisie1 z 29. júla 2016 o štátnej pomoci SA.33983, ktorú poskytlo Taliansko ako kompenzáciu letiskám na Sardínii za záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky.

Alternatívne:

–    zrušil body 1 a 2 výrokovej časti rozsudku, proti ktorému bolo podané odvolanie,

–    vrátil vec Všeobecnému súdu.

Odvolateľka ďalej navrhuje, aby Súdny dvor uložil Komisie povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd nesprávne uplatnil pojem štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Všeobecný súd konkrétne nesprávne uplatnil pojem hospodárska výhoda, prekročil svoju právomoc nahradením odôvodnenia Európskej komisie a nesprávne posúdil kritériá selektívnosti, štátnych prostriedkov a narušenia hospodárskej súťaže.

Všeobecný súd nesprávne odôvodnil štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ a Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk.

Všeobecný súd vo svojom príkaze na vymáhanie pomoci nezohľadnil zásadu legitímnej dôvery; pochybil, keď uznal porušenie článku 296 ods. 2 ZFEÚ z dôvodu chýbajúceho primeraného odôvodnenia Európskou komisiou a porušil právo odvolateľky na účinný prostriedok nápravy.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1861 z 29. júla 2016 o štátnej pomoci SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Taliansko – Kompenzácia letiskám na Sardínii za záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme (SVHZ) (Ú. v. EÚ L 268, 2017, s. 1).