Överklagande ingett den 22 juli 2020 av Volotea, SA av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-607/17, Volotea mot kommissionen

(Mål C-331/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Volotea, SA (ombud: M. Carpagnano, avvocato, och M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkterna 1 och 2 i domslutet i den överklagade domen, och

delvis ogiltigförklara artikel 1.2, 1.3 och 1.4 i kommissionens beslut1 av den 29 juli 2016 angående statligt stöd SA.33983 som Italien beviljat som ersättning till flygplatser på Sardinien för allmännyttiga tjänster och återkravet av stödet, i den mån det rör klaganden, eller

i andra hand

upphäva punkterna 1 och 2 i domslutet i den överklagade domen, och

återförvisa målet till tribunalen.

Klaganden yrkar vidare att domstolen ska förplikta kommissionen att betala rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen tillämpade begreppet statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF felaktigt. Mer specifikt tillämpade tribunalen begreppet ekonomisk fördel felaktigt, överskred sin behörighet genom att ersätta kommissionens resonemang med sitt eget och feltolkade kriterierna om selektivitet, statliga medel och snedvridning av konkurrensen.

Tribunalen gjorde fel som fann det statliga stödet motiverat enligt artikel 107.3 FEUF och riktlinjerna för finansiering av flygplatser och för statliga igångsättningsstöd för flygbolag med verksamhet på regionala flygplatser.

Tribunalen underlät att beakta principen om berättigade förväntningar när den beslutade om återkrav, gjorde fel i frågan om huruvida artikel 296.2 FEUF åsidosatts på grund av bristande motivering från kommissionens sida och åsidosatte klagandens rätt till ett effektivt rättsmedel.

____________

1 Kommissionens beslut (EU) 2017/1861 av den 29 juli 2016 om statligt stöd SA.33983 (2013/C) (f.d. 2012/NN) (f.d. 2011/N) – Italien – Ersättning till flygplatser på Sardinien för skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster (tjänst av allmänt ekonomiskt intresse) (EUT L 268, 2017, s. 1).