Иск, предявен на 22 юли 2020 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-328/20)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: D. Martin и B.-R. Killmann)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

да установи, че чрез въвеждане на механизъм за коригиране на семейни помощи и отстъпки за деца за работещи, чиито деца живеят постоянно в друга държава членка, Република Австрия е нарушила задълженията си по член 7 и член 67 от Регламент (ЕО) № 883/20041 и задълженията си по член 4 от Регламент № 883/2004 и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 492/20112 ,

да установи също така, че чрез въвеждане на механизъм за коригиране на семеен бонус Плюс, отстъпките за единствен работещ, за един родител и за издръжка, в полза работниците мигранти, чиито деца живеят постоянно в друга държава членка, Република Австрия е нарушила задълженията си по член 7, параграф 2 от Регламент № 492/2011,

да осъди Република Австрия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

За децата на работещи в тази държава лица Австрия предоставя под формата на еднаква за всички фиксирана сума семейни обезщетения и социални предимства за семейни помощи и отстъпки за деца, както и данъчни облекчения за семеен бонус Плюс, отстъпки за единствен работещ, за един родител и за издръжка, в полза на работниците мигранти. От 1 януари 2019 г. австрийските разпоредби предвиждат, че тези държавни помощи следва да се коригират спрямо общото равнище на цените за всяка държава членка, в която пребивава постоянно детето.

Първо основание:

Комисията твърди, че семейните помощи и отстъпките за деца са семейни обезщетения по смисъла на Регламент № 883/2004. Членове 7 и 67 от този регламент забраняват държава членка да обуславя предоставянето или размера на семейните обезщетения от условието членовете на семейството на работещия да живеят в държавата членка, която предоставя обезщетението. Чрез въвеждането на механизъм за коригиране обаче Австрия разглежда семейните обезщетения в полза на децата именно според това в коя държава членка децата живеят. По този начин Австрия нарушава членове 7 и 67 от Регламент № 883/2004.

Второ основание:

Комисията освен това твърди, че коригирането, което Австрия е въвела, поставя в по-добро положение правоимащите лица, чийто деца живеят в държави членки с по-високо равнище на цените, от лицата, чийто деца живеят в Австрия, докато лицата с деца, които живеят в държави членки с по-ниско равнище на цените са третирани по-неблагоприятно. По повод въвеждането на механизъм за коригиране Австрия изхожда обаче от икономии за националния бюджет, което би могло да означава единствено, че има повече получатели на такива обезщетения и облекчения, чийто деца живеят в държави членки с по-ниско равнище на цените в сравнение с Австрия.

Ето защо чрез механизма за коригиране Австрия създава като резултат непряка дискриминация в ущърб на работниците мигранти. Не се установява законна цел за обосноваването на тази дискриминация. Поради това по отношение на семейните помощи и отстъпките за деца Австрия нарушава принципа за равно третиране, установен в член 4 от Регламент № 883/2004 и в член 7, параграф 2 от Регламент № 492/2011, а по отношение на семеен бонус Плюс, отстъпките за единствен работещ, за един родител и за издръжка, принципът на равно третиране по член 7, параграф 2 от Регламент № 492/2011.

____________

1 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).

2 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 2011 г., стр. 1).