Προσφυγή της 22ας Ιουλίου 2020 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

(Υπόθεση C-328/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: D. Martin, B.-R. Killmann)

Καθής: Δημοκρατία της Αυστρίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, θεσπίζοντας μηχανισμό προσαρμογής όσον αφορά το οικογενειακό επίδομα και την έκπτωση φόρου λόγω τέκνων για εργαζομένους των οποίων τα τέκνα κατοικούν μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7 και το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 1 καθώς και τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4 του κανονισμού 883/2004 και το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 492/2011 2 ·

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, θεσπίζοντας, επιπλέον, μηχανισμό προσαρμογής όσον αφορά την πρόσθετη έκπτωση φόρου οικογενειών, την έκπτωση φόρου λόγω μοναδικής πηγής εισοδήματος, την έκπτωση φόρου μονογονεϊκών οικογενειών και την έκπτωση φόρου λόγω διατροφής για διακινούμενους εργαζομένους των οποίων τα τέκνα κατοικούν μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Αυστρίας στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Η Αυστρία χορηγεί σε πρόσωπα που εργάζονται στην Αυστρία, για τα τέκνα των τελευταίων και υπό μορφή ενιαίων κατ’ αποκοπήν ποσών, την οικογενειακή παροχή και το κοινωνικό πλεονέκτημα του οικογενειακού επιδόματος και της έκπτωσης φόρου λόγω τέκνων καθώς και το φορολογικό πλεονέκτημα της πρόσθετης έκπτωσης φόρου οικογενειών, της έκπτωσης φόρου λόγω μοναδικής πηγής εισοδήματος, της έκπτωσης φόρου μονογονεϊκών οικογενειών και της έκπτωσης φόρου λόγω διατροφής. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι αυστριακές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι οι κρατικές αυτές παροχές πρέπει να προσαρμόζονται βάσει του γενικού επιπέδου τιμών του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει μόνιμα το τέκνο.

Πρώτος λόγος:

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το οικογενειακό επίδομα και η έκπτωση φόρου λόγω τέκνων αποτελούν οικογενειακή παροχή κατά την έννοια του κανονισμού 883/2004. Σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 67 του κανονισμού αυτού, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εξαρτά τη χορήγηση ή το ύψος των οικογενειακών παροχών από την κατοικία των μελών της οικογένειας του εργαζομένου στο κράτος μέλος που χορηγεί τις παροχές. Με τη θέσπιση όμως της προσαρμογής, η Αυστρία εξαρτά τις οικογενειακές παροχές υπέρ των τέκνων από το κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν τα τέκνα. Ως εκ τούτου, η Αυστρία παρέβη το άρθρο 7 και το άρθρο 67 του κανονισμού 883/2004.

Δεύτερος λόγος:

Περαιτέρω, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η προσαρμογή, όπως τη θέσπισε η Αυστρία, περιάγει τους δικαιούχους των οποίων τα τέκνα κατοικούν σε κράτη μέλη με υψηλότερο επίπεδο τιμών σε καλύτερη θέση σε σχέση με εκείνους των οποίων τα τέκνα κατοικούν στην Αυστρία, ενώ οι δικαιούχοι των οποίων τα τέκνα κατοικούν σε κράτη μέλη με χαμηλό επίπεδο τιμών τυγχάνουν δυσμενέστερης μεταχείρισης. Με τη θέσπιση όμως της προσαρμογής, η Αυστρία προσδοκά εξοικονόμηση στον εθνικό προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει μόνον ότι υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι τέτοιων παροχών και πλεονεκτημάτων των οποίων τα τέκνα κατοικούν σε κράτη μέλη με χαμηλότερο επίπεδο τιμών απ’ ό,τι στην Αυστρία.

Με τον μηχανισμό προσαρμογής, η Αυστρία εισάγει, επομένως, έμμεση διάκριση εις βάρος των διακινούμενων εργαζομένων. Η διάκριση αυτή δεν δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό. Συνεπώς, η Αυστρία παραβιάζει, όσον αφορά το οικογενειακό επίδομα και την έκπτωση φόρου λόγω τέκνων, την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του κανονισμού 883/2004 και στο άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011, καθώς και, όσον αφορά την πρόσθετη έκπτωση φόρου οικογενειών, την έκπτωση φόρου λόγω μοναδικής πηγής εισοδήματος, την έκπτωση φόρου μονογονεϊκών οικογενειών και την έκπτωση φόρου λόγω διατροφής, την κατ’ άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011 αρχή της ίσης μεταχείρισης.

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ 2004, L 166, σ. 1).

2     Κανονισμός (ΕΕ) 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ 2011, L 141, σ. 1).