2020 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Austrijos Respublika

(Byla C-328/20)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Martin, B.-R. Killmann

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nustačiusi šeimos pašalpų ir pajamų mokesčio mažinimo už vaiką sumos tikslinimo mechanizmą darbuotojams, kurių vaikai nuolat gyvena kitoje valstybėje narėje, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Reglamento (EB) Nr. 883/20041 7 ir 67 straipsnius, Reglamento Nr. 883/2004 4 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 492/20112 7 straipsnio 2 dalį;

pripažinti, kad nustačiusi pajamų mokesčio šeimoms mažinimo priemonės „Familienbonus Plus“, pajamų mokesčio vieninteliam dirbančiam šeimos nariui mažinimo sumos (vok. k. Alleinverdienerabsetzbetrag), pajamų mokesčio vienam vaiką auginančiam (-iai) tėvui (motinai) mažinimo sumos (vok. k. Alleinerzieherabsetzbetrag) ir pajamų mokesčio už išlaikomą asmenį mažinimo sumos (vok. k. Unterhaltsabsetzbetrag) tikslinimo mechanizmą darbuotojams migrantams, kurių vaikai nuolat gyvena kitoje valstybėje narėje, Austrijos Respublika taip pat neįvykdė įsipareigojimų pagal Reglamento Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalį;

priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Austrijoje dirbantiems asmenims už jų vaikus Austrija kaip vienodas fiksuoto dydžio sumas suteikia išmokas šeimai, socialines lengvatas – šeimos pašalpas ir pajamų mokesčio mažinimo už vaiką sumą, taip pat mokesčių lengvatas – „Familienbonus Plus“, pajamų mokesčio vieninteliam dirbančiam šeimos nariui mažinimo sumą, pajamų mokesčio vienam vaiką auginančiam (-iai) tėvui (motinai) mažinimo sumą ir pajamų mokesčio už išlaikomą asmenį mažinimo sumą. Nuo 2019 m. sausio 1 d. Austrijos teisės aktuose numatyta, kad ši valstybės parama turi būti tikslinama pagal tos valstybės, kurioje vaikas nuolat gyvena, bendrąjį kainų lygį.

Pirmasis ieškinio pagrindas

Komisija teigia, kad šeimos pašalpos ir pajamų mokesčio mažinimo už vaiką suma yra išmokos šeimai, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 883/2004. Pagal šio reglamento 7 ir 67 straipsnius valstybei narei draudžiama išmokų šeimai skyrimą arba dydį susieti su dirbančiojo šeimos narių gyvenimu išmokas mokančioje valstybėje narėje. Tačiau, nustačiusi tikslinimo mechanizmą, Austrija vaikams skirtas išmokas šeimai vertina būtent pagal tai, kurioje valstybėje narėje vaikai gyvena. Taip Austrija pažeidžia Reglamento Nr. 883/2004 7 ir 67 straipsnius.

Antrasis ieškinio pagrindas

Toliau Komisija tvirtina, kad dėl tokio tikslinimo, kokį nustatė Austrija, teisę į lengvatas turinčių asmenų, kurių vaikai gyvena valstybėse narėse, kurių kainų lygis yra aukštesnis, situacija yra geresnė nei asmenų, kurių vaikai gyvena Austrijoje; tuo pat metu asmenų su vaikais, gyvenančiais valstybėse narėse, kurių kainų lygis yra žemesnis, situacija yra blogesnė. Nustatydama tikslinimą Austrija vis dėlto remiasi nacionalinio biudžeto taupymu, o tai gali reikšti tik tai, kad tokių išmokų ir lengvatų gavėjų, kurių vaikai gyvena valstybėse narėse, kurių kainų lygis yra žemesnis nei Austrijoje, yra daugiau.

Taigi dėl tikslinimo mechanizmo Austrija galiausiai nustato netiesioginę diskriminaciją darbuotojų migrantų nenaudai. Kiek tai susiję su šia diskriminacija, pažymėtina, kad nėra teisėto tikslo, kuriuo šis mechanizmas galėtų būti pateisinamas. Todėl Austrija pažeidžia – kiek tai susiję su šeimos pašalpomis ir pajamų mokesčio mažinimo už vaiką suma – vienodo požiūrio principą, įtvirtintą Reglamento Nr. 883/2004 4 straipsnyje ir Reglamento Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalyje, taip pat – kiek tai susiję su „Familienbonus Plus“, pajamų mokesčio vieninteliam dirbančiam šeimos nariui mažinimo suma, pajamų mokesčio vienam vaiką auginančiam (-iai) tėvui (motinai) mažinimo suma ir pajamų mokesčio už išlaikomą asmenį mažinimo suma – vienodo požiūrio principą, įtvirtintą Reglamento Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalyje.

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).

2 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011, p. 1).