Acțiune introdusă la 22 iulie 2020 – Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-328/20)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin, B.-R. Killmann, agenți)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că, prin introducerea unui mecanism de ajustare referitor la alocația familială și la creditul fiscal pentru copilul aflat în întreținere pentru lucrătorii ai căror copii au reședința permanentă în alt stat membru, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 7 și 67 din Regulamentul (CE) nr. 883/20041 , precum și în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și al articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 492/20112 ;

constatarea faptului că, prin introducerea, pentru lucrătorii migranți ai căror copii au reședința permanentă în alt stat membru, a unui mecanism de ajustare referitor la bonusul familial „plus”, la creditul fiscal pentru persoanele care asigură singure veniturile unui cuplu, la creditul fiscal pentru persoanele care asigură singure educația unui copil și la creditul fiscal pentru întreținere, Republica Austria nu și-a îndeplinit nici obligațiile care îi revin în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011;

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În opinia Comisiei, Austria acordă persoanelor care lucrează în Austria și care au copii, sub formă de sume forfetare unice, o alocație familială și un credit fiscal pentru copilul aflat în întreținere (care sunt prestații familiale și avantaje sociale), precum și avantajele fiscale următoare: bonusul familial „plus”, creditul fiscal pentru persoanele care asigură singure veniturile unui cuplu, creditul fiscal pentru persoanele care asigură singure educația unui copil și creditul fiscal pentru întreținere. Comisia subliniază că, de la 1 ianuarie 2019, reglementarea austriacă prevede că aceste prestații publice trebuie să fie ajustate în funcție de nivelul general al prețurilor din statul membru în care copilul are reședința permanentă.

Primul motiv:

Comisia susține că alocația familială și creditul fiscal pentru copilul aflat în întreținere constituie prestații familiale în sensul Regulamentului nr. 883/2004. Ea consideră că articolele 7 și 67 din acest regulament interzic unui stat membru să condiționeze acordarea sau cuantumul prestațiilor familiale de reședința membrilor de familie ai lucrătorului în statul membru care acordă prestația. Comisia apreciază însă că, introducând această ajustare, Austria face ca acordarea prestațiilor familiale pentru copii să depindă de statul în care aceștia își au reședința. Comisia deduce de aici că Austria încalcă articolele 7 și 67 din Regulamentul nr. 883/2004.

Al doilea motiv:

În plus, Comisia susține că ajustarea, astfel cum a fost introdusă de Austria, plasează beneficiarii ai căror copii trăiesc în state membre în care nivelul prețurilor este mai ridicat într-o poziție mai favorabilă decât persoanele ai căror copii trăiesc în Austria, în timp ce persoanele ai căror copii trăiesc în state membre în care nivelul prețurilor este scăzut sunt mai puțin bine tratate. Comisia subliniază totuși că, la introducerea ajustării, Austria a plecat de la principiul că aceasta ar aduce economii pentru bugetul de stat, ceea ce, în opinia Comisiei, înseamnă în mod necesar că, dintre beneficiarii acestor prestații și avantaje, numărul celor ai căror copii trăiesc în state membre în care nivelul prețurilor este inferior celui din Austria este mai ridicat.

Așadar, Comisia apreciază că, prin introducerea acestui mecanism de ajustare, Austria creează în definitiv o discriminare indirectă în detrimentul lucrătorilor migranți. Ea consideră că nu există niciun obiectiv legitim care să justifice această discriminare. Comisia concluzionează că, în ceea ce privește alocația familială și creditul fiscal pentru copilul aflat în întreținere, Austria încalcă principiul egalității de tratament, astfel cum este consacrat la articolul 4 din Regulamentul nr. 883/2004 și la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 492/2011 și, în ceea ce privește bonusul familial „plus”, creditul fiscal pentru persoanele care asigură singure veniturile unui cuplu, creditul fiscal pentru persoanele care asigură singure educația unui copil și creditul fiscal pentru întreținere, Austria încalcă principiul egalității de tratament, astfel cum este consacrat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 492/2011.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).

2 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO 2011, L 141, p. 1).