Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Paris (Prantsusmaa) 30. juunil 2020 – IB versus FA

(kohtuasi C-289/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Paris

Põhikohtuasja pooled

Apellant: IB

Vastustaja: FA

Eelotsuse küsimus

Kui faktilistest asjaoludest nähtub nagu käesolevas asjas, et üks abikaasadest elab osa aega ühes, osa aega teises liikmesriigis, siis kas määruse (EÜ) nr 2201/20031 artikli 3 tähenduses ja selle kohaldamisel on mõeldav, et tal on alaline elukoht kahes liikmesriigis, nii et kui selles artiklis loetletud tingimused on täidetud kahes liikmesriigis, on selle abielulahutuse kohta otsuse tegemine võrdselt mõlema liikmesriigi kohtualluvuses?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT 2003, L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243).