Жалба, подадена на 23 юли 2020 г. от easyJet Airline Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 13 май 2020 г. по дело T-8/18, easyJet Airline/Комисия

(Дело C-343/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: easyJet Airline Co. Ltd (представители: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение и/или да отмени Решение (ЕС) 2017/18611 на Комисията от 29 юли 2016 г. относно държавна помощ SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Италия – Компенсация на летищата в Сардиния за задължения за извършване на обществена услуга (услуга от общ икономически интерес – УОИИ), в частта, която се отнася до жалбоподателя;

при условията на евентуалност, да отмени обжалваното съдебно решение и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане; и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски по настоящото производство и по първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят счита, че обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено поради посочените четири правни основания:

Първо, в обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагането на правото като е смесена преценката на две условия относно наличието на държавна помощ (ресурси на държавата и предимство).

Второ, в обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагането на правото, като е прието, че принципът на частния оператор в условията на пазарна икономика не е приложим в настоящия случай. Общият съд неправилно е приел, че летищните оператори не са допринесли със собствени средства в значителен размер и не са действали като частни оператори в условията на пазарна икономика. Освен това мотивите в обжалваното съдебно решение относно неприлагането на принципа на частния оператор в условията на пазарна икономика са в нарушение на член 345 ДФЕС, на принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация, както и на правото на защита на easyJet.

Трето, в обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагането на правото, като е прието, че летищните оператори са действали само като посредници на регион Сардиния.

Четвърто, в обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагането на правото при идентифицирането на: (i) крайните получатели на регионалната схема за помощи; (ii) непрякото предимство; и (iii) вторичните последици от тази схема.

____________

1 OВ L 268, 2017 г., стр. 1.