Kasační opravný prostředek podaný dne 23. července 2020 easyJet Airline Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-8/18, easyJet Airline v. Komise

(Věc C-343/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: easyJet Airline Co. Ltd (zástupci: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek nebo zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2017/18611 ze dne 29. července 2016 o státní podpoře SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Itálie – Vyrovnávací platby letištím na Sardinii za závazky veřejné služby (služby obecného hospodářského zájmu), v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky;

podpůrně zrušil napadený rozsudek a vrátil věc Tribunálu k novému posouzení; a

uložil Komisi náhradu nákladů tohoto řízení a nákladů řízení prvního stupně.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že napadený rozsudek má být zrušen z následujících čtyř důvodů:

Zaprvé, Tribunál se v napadeném rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když zkombinoval posouzení dvou podmínek existence státní podpory (státní prostředky a zvýhodnění).

Zadruhé, Tribunál se v napadeném rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že v projednávaném případě nelze použít kritérium subjektu v tržním hospodářství. Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když dospěl k závěru, že provozovatelé letišť nepřispěli významnými částkami ze svých vlastních zdrojů a nejednali v postavení tržně jednajícího hospodářského subjektu. Kromě toho odůvodnění napadeného rozsudku, pokud jde o nepoužití kritéria MEO, porušilo článek 345 SFEU, zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, jakož i práva společnosti easyJet na obhajobu.

Zatřetí se Tribunál v napadeném rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že provozovatelé letišť jednali jen jako prostředníci regionu Sardinie.

Začtvrté se Tribunál v napadeném rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o identifikaci: i) konečných příjemců prostředků plynoucích z regionálního systému; ii) nepřímé zvýhodnění; a (iii) vedlejší účinky systému.

____________

1 Úř. věst. 2017, L 268, s. 1.