Αναίρεση που άσκησε στις 23 Ιουλίου 2020 η easyJet Airline Co. Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-8/18, easyJet Airline κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-343/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: easyJet Airline Co. Ltd (εκπρόσωποι: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και/ή να ακυρώσει την απόφαση (ΕΕ) 2017/1861 1 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA 33983 (2013/C) (πρώην 2012/NN) (πρώην 2011/N) – Ιταλία – Αποζημίωση των αερολιμένων της Σαρδηνίας για υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ), στο μέτρο που αφορά την αναιρεσείουσα,

επικουρικώς, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα της παρούσας και της πρωτοβάθμιας διαδικασίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη η απόφαση πρέπει να αναιρεθεί για τους ακόλουθους τέσσερις λόγους:

Πρώτον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει πλάνη περί το δίκαιο διότι συγχέει την εκτίμηση δύο προϋποθέσεων για την ύπαρξη κρατικής ενισχύσεως (των κρατικών πόρων και του πλεονεκτήματος).

Δεύτερον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει πλάνη περί το δίκαιο δεχόμενη ότι το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς δεν μπορούσε να εφαρμοστεί εν προκειμένω. Το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι φορείς εκμεταλλεύσεως των αερολιμένων δεν συνεισέφεραν σημαντικά ποσά εξ ιδίων κεφαλαίων και δεν ενεργούσαν ως ιδιώτες επενδυτές στην οικονομία της αγοράς. Περαιτέρω, η αιτιολογία της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως όσον αφορά τη μη εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς παρέβη το άρθρο 345 ΣΛΕΕ, παραβίασε τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων και προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας της easyJet.

Τρίτον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει πλάνη περί το δίκαιο δεχόμενη ότι οι φορείς εκμεταλλεύσεως των αερολιμένων ενεργούσαν ως απλοί μεσάζοντες της Περιφέρειας της Σαρδηνίας.

Τέταρτον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά τον προσδιορισμό: (i) των τελικών δικαιούχων του περιφερειακού προγράμματος ενισχύσεων, (ii) του έμμεσου πλεονεκτήματος και (iii) των δευτερευόντων αποτελεσμάτων του προγράμματος ενισχύσεων.

____________

1 ΕΕ 2017, L 268, σ. 1.