easyJet Airline Co. Ltd 23. juulil 2020. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 13. mai 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-8/18: easyJet Airline versus komisjon

(kohtuasi C-343/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: easyJet Airline Co. Ltd (esindajad: avocat J. Rivas Andrés, abogada A. Manzaneque Valverde)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja/või komisjoni 29. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2017/18611 , milles käsitletakse riigiabi SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Itaalia – Sardiinia lennujaamadele antav hüvitis avaliku teenindamise kohustuste täitmise eest (üldist majandushuvi pakkuv teenus), apellanti puudutavas osas;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse uueks läbivaatamiseks, ja

mõista käesoleva menetluse ja esimese kohtuastme menetlusega seotud kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsus tuleb tühistada järgmistel alustel:

Esiteks, vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi, kuna segi on aetud riigiabi olemasolu kahe tingimuse (riigi ressursid ja eelis) hindamine.

Teiseks, vaidlustatud kohtuotsuse on rikutud õigusnormi, kuna leiti, et käesolevas asjas ei ole turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja kriteerium kohaldatav. Üldkohus tegi vea, kui järeldas, et lennujaamakäitajad ei panustanud suuri summasid oma rahalistest vahenditest ega tegutsenud turumajanduse tingimustes tegutseva eraettevõtjana. Lisaks, vaidlustatud kohtuotsuses esitatud põhjenduskäiguga turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja kriteeriumi kohaldamatuse kohta rikuti ELTL artiklit 345, võrdse kohtlemise põhimõtet ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet ning easyJeti kaitseõigus.

Kolmandaks, vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi, kuna järeldati, et lennujaamakäitajad tegutsesid üksnes Sardiinia maakonna vahendajatena.

Neljandaks, vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi seoses (i) regionaalabikava lõplike abisaajate, (ii) kaudse eelise ja (iii) abikava teisese mõju kindlakstegemisega.

____________

1 ELT 2017, L 268, lk 1.