Valitus, jonka easyJet Airline Co. Ltd on tehnyt 23.7.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-8/18, easyJet Airline v. komissio, 13.5.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-343/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: easyJet Airline Co. Ltd (edustajat: J. Rivas Andrés, avocat ja A. Manzaneque Valverde, abogada)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion ja/tai valtiontuesta SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italia – korvaukset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista Sardinian lentoasemille – 29.7.2016 annetun komission päätöksen (EU) 2017/18611 siltä osin kuin se koskee valittajaa

vaihtoehtoisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion ja palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuasteessa ja ensimmäisessä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja katsoo, että valituksenalainen tuomio on kumottava seuraavilla neljällä perusteella:

Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe, koska siinä on sekoitettu valtiontuen olemassaolon kahden edellytyksen (valtion varat ja etu) arviointi.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe, koska siinä on katsottu, ettei yksityinen markkinataloustoimija -arviointiperustetta voitu soveltaa tässä tapauksessa. Unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti päätynyt katsomaan, että lentoaseman pitäjät eivät käyttäneet merkittävässä määrin omia varojaan eivätkä ne toimineet yksityisinä markkintaloustoimijoina. Lisäksi valituksenalaisen tuomion päätelmä yksityinen markkinataloustoimija –arviointiperusteen soveltamatta jättämisestä on SEUT 345 artiklan vastainen ja loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta sekä easyJetin puolustautumisoikeuksia.

Kolmas valitusperuste, jonka mukaan valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe, koska siinä on päädytty katsomaan, että lentoaseman pitäjät ovat toimineet pelkästään Sardinian alueen välittäjinä.

Neljäs valitusperuste, jonka mukaan valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe (i) alueellisen tukijärjestelmän lopullisten edunsaajien, (ii) välillisen edun ja (iii) tukijärjestelmän toissijaisten vaikutusten yksilöinnissä.

____________

1 EUVL 2017, L 268, s. 1.