Žalba koju je 23. srpnja 2020. podnio easyJet Airline Co. Ltd protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-8/18, easyJet Airline protiv Komisije

(predmet C-343/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: easyJet Airline Co. Ltd (zastupnici: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu i/ili poništi Odluku Komisije (EU) 2017/18611 оd 29. srpnja 2016. o državnoj potpori SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italija – Kompenzacija zračnim lukama na Sardiniji za obveze pružanja javnih usluga, u dijelu u kojem se odnosi na žalitelja;

podredno, ukine pobijanu presudu i vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje; i

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka i postupka u prvom stupnju.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da pobijanu presudu treba ukinuti na temelju sljedeća četiri žalbena razloga:

Kao prvo, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava jer su pomiješane ocjene dvaju uvjeta za postojanje državne potpore (državna sredstva i prednost).

Kao drugo, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava jer smatra da se test privatnog subjekta u tržišnom gospodarstvu nije mogao primijeniti u ovom predmetu. Opći sud je time što je pogrešno zaključio da operatori zračnih luka nisu doprinijeli sa znatnim vlastitim sredstvima i da se nisu ponašali kao privatni subjekti u tržišnom gospodarstvu, povrijedilo članak 345. UFEU-a, načela jednakog postupanja i zabrane diskriminacije kao i pravo easyJeta na obranu.

Kao treće, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava u zaključku da su operatori zračnih luka djelovali kao puki posrednici Pokrajine Sardinije.

Kao četvrto, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava u pogledu utvrđenja: (i) konačnih korisnika regionalnog programa; (ii) izravne koristi i (iii) neizravnih učinaka regionalnog programa.

____________

1 SL 2017., L 268, str. 1.