Hogere voorziening ingesteld op 23 juli 2020 door easyJet Airline Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer – uitgebreid) van 13 mei 2020 in zaak T-8/18, easyJet Airline / Commissie

(Zaak C-343/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: easyJet Airline Co. Ltd (vertegenwoordigers: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

het bestreden arrest vernietigen en/of besluit (EU) 2017/18611 van de Commissie van 29 juli 2016 inzake staatssteun SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italië – Compensatie voor Sardijnse luchthavens voor openbaredienstverplichtingen (DAEB) nietig verklaren, voor zover het betrekking heeft op rekwirante;

subsidiair, het bestreden arrest vernietigen en de zaak terugverwijzen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak;

de Commissie verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure en in die van de procedure in eerste aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante betoogt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd op de volgende vier gronden:

Ten eerste geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting door bij de beoordeling van de voorwaarden voor het bestaan van staatssteun twee voorwaarden (staatsmiddelen en voordeel) door elkaar te halen.

Ten tweede geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het criterium van de marktdeelnemer handelend in een markteconomie niet kan worden toegepast in de onderhavige zaak. Het Gerecht is ten onrechte tot de conclusie gekomen dat de luchthavenexploitanten geen aanzienlijke bedragen uit hun eigen middelen hebben betaald en niet als particuliere marktdeelnemers in de markteconomie hebben gehandeld. Voorts levert de redenering in het bestreden arrest betreffende de niet-toepasselijkheid van het criterium van de marktdeelnemer handelend in een markteconomie schending op van artikel 345 VWEU, de beginselen van gelijke behandeling en van non-discriminatie en de rechten van verdediging van easyJet.

Ten derde geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de luchthavenexploitanten louter als tussenpersonen van de regio Sardinië zijn opgetreden.

Ten vierde geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de vaststelling van: i) de eindbegunstigden van de regionale steunregeling, ii) het indirecte voordeel en iii) de secundaire effecten van de regeling.

____________

1 PB 2017, L 268, blz. 1.