Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-8/18, easyJet Airline / Komisja, wniesione w dniu 23 lipca 2020 r. przez easyJet Airline Co. Ltd

(Sprawa C-343/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: easyJet Airline Co. Ltd (przedstawiciele: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku lub stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (UE) 2017/18611 z dnia 29 lipca 2016 r. z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – wdrożonej przez Włochy – Rekompensata dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej (UOIG) w zakresie dotyczącym wnoszącego odwołanie;

tytułem ewentualnym, zaskarżonego wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd; oraz

zasądzenie od Komisji pokrycia kosztów postępowania w obu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

Zdaniem wnoszącego odwołanie zaskarżony wyrok należy uchylić z następujących względów:

Po pierwsze, wydając zaskarżony wyrok Sąd dopuścił się naruszenia prawa łącząc w jedno ocenę dwóch odrębnych przesłanek istnienia pomocy (zasobów państwowych i korzyści).

Po drugie, Sąd dopuścił się naruszenia prawa uznając, że zasada prywatnego podmiotu gospodarczego działającego w warunkach gospodarki rynkowej nie ma zastosowania w niniejszym przypadku. Sąd błędnie doszedł do wniosku, że operatorzy portów lotniczych nie wnosili wkładów własnych w znaczącej wysokości i nie zachowywali się jak podmioty gospodarcze działające w warunkach gospodarki rynkowej. Następnie, zawarte w zaskarżonym wyroku rozumowanie odnoszące się do braku zastosowania zasady prywatnego podmiotu gospodarczego działającego w warunkach gospodarki rynkowej narusza art. 345 TFUE, zasady równego traktowania i niedyskryminacji oraz przysługujące easyJet prawo do obrony.

Po trzecie, Sąd dopuścił się naruszenia prawa uznając, że operatorzy portów lotniczych działali jedynie jako pośrednicy Regionu Sardynia.

Po czwarte, wydając zaskarżony wyrok Sąd dopuścił się naruszenia prawa odnośnie do określenia: (i) beneficjentów końcowych regionalnego programu pomocy; (ii) korzyści bezpośredniej; oraz (iii) wtórnych skutków programu.

____________

1 Dz.U. 2017, L 268, s. 1.