Odvolanie podané 23. júla 2020: easyJet Airline Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. mája 2020 vo veci T-8/18, easyJet Airline/Komisia

(vec C-343/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: easyJet Airline Co. Ltd (v zastúpení: J. Rivas Andrés, advokát, A. Manzaneque Valverde, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil napadnuté rozhodnutie alebo zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/18611 z 29. júla 2016 o štátnej pomoci SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Taliansko – Kompenzácia letiskám na Sardínii za záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme (SVHZ), ktoré sa jej týka,

subsidiárne zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy tohto konania a konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok treba z nasledujúcich štyroch dôvodov zrušiť:

Po prvé v napadnutom rozhodnutí došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu tým, že kombinuje posúdenie dvoch podmienok existencie štátnej pomoci (štátne prostriedky a výhody).

Po druhé v napadnutom rozhodnutí sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že sa domnieval, že v prejednávanej veci nemožno uplatniť kritérium súkromného subjektu v trhovom hospodárstve. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že prevádzkovatelia letísk neprispeli významnými sumami zo svojich vlastných zdrojov a nekonali v postavení súkromných subjektov v trhovom hospodárstve. Navyše odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o neuplatniteľnosť kritéria súkromného subjektu v trhovom hospodárstve, porušilo článok 345 ZFEÚ, zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ako aj práva spoločnosti easyJet na obhajobu.

Po tretie v napadnutom rozhodnutí došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o to, že prevádzkovatelia letísk konali len ako sprostredkovatelia Autonómneho regiónu Sardínia.

Po štvrté v napadnutom rozhodnutí došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o identifikáciu: i) konečných príjemcov prostriedkov plynúcich z regionálnej schémy pomoci, ii) nepriameho zvýhodnenia, a iii) vedľajších účinkov schémy.

____________

1 Ú. v. EÚ l 268, 2017, s. 1.