Överklagande ingett den 23 juli 2020 av Easyjet Airline Co. Ltd av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-8/18, Easyjet Airline mot kommissionen

(Mål C-343/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Easyjet Airline Co. Ltd (ombud: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen och/eller ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2017/1861(1 ) av den 29 juli 2016 om statligt stöd SA.33983 (2013/C) (f.d. 2012/NN) (f.d. 2011/N) – Italien – Ersättning till flygplatser på Sardinien för skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster (tjänst av allmänt ekonomiskt intresse), i den del det berör klaganden,

alternativt undanröja den överklagade domen och återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i domstolen och i första instans.

Grunder och huvudargument

Klaganden yrkar att den överklagade domen ska upphävas med åberopande av följande fyra grunder:

För det första innehöll den överklagade domen en felaktig rättstillämpning genom att prövningen av två rekvisit för statligt stöd blandades samman (statliga medel och fördel).

För det andra innehöll den överklagade domen en felaktig rättstillämpning genom att det slogs fast att kriteriet om marknadsekonomiska aktörer inte kunde användas i det aktuella fallet. Tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den drog slutsatsen att flygplatsoperatörerna inte bidrog med betydande summor av egna medel och inte agerade som privata marknadsoperatörer. Resonemanget i den överklagade domen beträffande det faktum att kriteriet om marknadsekonomiska aktörer inte använts stred dessutom mot artikel 345 FEUF, principerna om likabehandling och icke-diskriminering, och mot Easyjets rätt till försvar.

För det tredje innehöll den överklagade domen en felaktig rättstillämpning genom att tribunalen drog slutsatsen att flygplatsoperatörerna endast agerade som mellanhänder åt regionen Sardinien.

För det fjärde innehöll den överklagade domen en felaktig rättstillämpning vad gäller identifieringen av: (i) de som i slutändan gynnas av det regionala systemet, (ii) den indirekta fördelen, och (iii) systemets bieffekter.

____________

(1 ) EUT L 268, 2017, s. 1.