Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) dne 9. července 2020 – SIA „Visma Enterprise“ v. Konkurences padome

(Věc C-306/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Administratīvā apgabaltiesa

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: SIA „Visma Enterprise“

Žalovaná: Konkurences padome

Předběžné otázky

Lze dohodu mezi výrobcem a několika distributory dotčenou v projednávané věci (podle které se na distributora, jenž u výrobce zaregistruje potenciální transakci s určitým zákazníkem, vztahuje po dobu 6 (šesti) měsíců od tohoto zaregistrování priorita pro účely pokračování prodejního procesu u dotyčného koncového uživatele, nemá-li tento uživatel proti tomu námitky) považovat v souladu se správným výkladem Smlouvy o fungování Evropské unie za dohodu mezi podniky, jejímž účelem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 101 odst. 1 [SFEU]?

Vykazuje dohoda mezi výrobcem a několika distributory dotčená v projednávané věci, vyložená v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie, prvky, které by mohly naznačovat, zda není uvedená dohoda vyňata z obecného zákazu dohod?

Je třeba mít za to, že dohoda mezi výrobcem a několika distributory dotčená v projednávané věci, vyložená v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie, představuje výjimku? Uplatní se výjimka umožňující uzavírat vertikální dohody omezující aktivní prodeje na výhradním území nebo výhradní skupině zákazníků vyhrazené dodavateli nebo přidělené dodavatelem jinému kupujícímu tam, kde toto omezení neomezuje prodeje uskutečňované zákazníky kupujícího, a když tržní podíl dodavatele (žalobkyně) nepřesahuje 30 %, jen na systémy výhradní distribuce?

Může skutková podstata dohody mezi výrobcem a několika distributory dotčené v projednávané věci, vyložené v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie, spočívat výlučně v protiprávním jednání jediného hospodářského subjektu? Je za okolností projednávané věci, vyložených v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie, namístě posuzovat nepřímé důkazy účasti jediného hospodářského subjektu na zakázané dohodě?

Je za okolností projednávané věci, vyložených v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie, namístě posuzovat nepřímé důkazy omezení (narušení) hospodářské soutěže v rámci daného distribučního systému, zvýhodnění žalobkyně nebo negativního důsledku pro hospodářskou soutěž?

Je za okolností projednávané věci, vyložených v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie, kdy tržní podíl distribuční sítě nepřesahuje 30 % (žalobkyně je výrobce, takže její tržní podíl zahrnuje i obrat jejích distributorů), namístě posuzovat nepřímé důkazy negativních důsledků pro hospodářskou soutěž v rámci distribuční sítě nebo mimo ni a vztahuje se na uvedenou dohodu zákaz?

Platí podle čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 2 nařízení Komise č. 330/2010 ze dne 20. dubna 20101 ve spojení s jeho čl. 4 písm. b), že

–    na distribuční systém, ve kterém i) si distributor (obchodník) sám vybírá potenciálního zákazníka, se kterým bude spolupracovat; ii) dodavatel předem a na základě objektivních, jasně známých a ověřitelných kritérií neurčil specifickou skupinu zákazníků, jimž mají jednotliví distributoři poskytovat služby; iii) dodavatel na žádost distributora (obchodníka) vyhradí potenciální zákazníky tomuto distributorovi; iv) ostatní distributoři nevědí, resp. nejsou předem informováni o vyhrazení daného potenciálního zákazníka; nebo ve kterém v) jediným kritériem pro vyhrazení určitého potenciálního zákazníka a pro tomu odpovídající určení systému výhradní distribuce ve prospěch určitého konkrétního distributora je žádost uvedeného distributora, a nikoli určení systému dodavatelem; nebo ve kterém vi) vyhrazení platí po dobu 6 (šesti) měsíců od zaregistrování potenciální transakce (po jejichž uplynutí přestává výhradní distribuce platit), se uplatní výjimka?

–    je třeba mít za to, že pasivní prodeje nejsou omezeny, když dohoda uzavřená mezi dodavatelem a distributorem sice obsahuje podmínku, že kupující (koncový uživatel) může proti uvedenému vyhrazení vznést námitky, ale kupující nebyl o této podmínce informován? Může jednání kupujícího (koncového uživatele) ovlivnit (ospravedlnit) podmínky dohody mezi dodavatelem a distributorem?

____________

1     Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. 2010, L 102, s. 1).