Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā apgabaltiesa (Latvia) on esittänyt 9.7.2020 – SIA Visma Enterprise v. Konkurences padome

(asia C-306/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administratīvā apgabaltiesa

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SIA Visma Enterprise

Vastaaja: Konkurences padome

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta tulkitaan oikein, voidaanko käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaista valmistajan ja jakelijoiden välistä sopimusta (jonka nojalla jakelijalla, joka on ilmoittanut valmistajalle neuvottelevansa asiakkaan kanssa mahdollisesta kaupasta, on kuuden kuukauden ajan ilmoituksensa kirjaamisesta lukien etuoikeus saattaa myyntineuvottelut loppuun kyseisen asiakkaan kanssa, ellei asiakas tätä vastusta) pitää [SEUT] 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yritysten välisenä sopimuksena, jonka tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla?

Onko käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa valmistajan ja jakelijoiden välisessä sopimuksessa, sellaisena kuin sitä tulkitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, sellaisia viitteitä, joiden perusteella tällaiseen sopimukseen ei voitaisi soveltaa poikkeusta yleisestä yhteistoimintajärjestelyjen kiellosta?

Onko katsottava, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltainen valmistajan ja jakelijoiden välinen sopimus, sellaisena kuin sitä tulkitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, muodostaa poikkeuksen? Sovelletaanko poikkeusta, joka mahdollistaa sellaisten vertikaalisten sopimusten tekemisen, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä sellaisella alueella tai sellaiselle asiakasryhmälle, jonka valmistaja on varannut itselleen tai joita koskevan yksinoikeuden se on antanut toiselle ostajalle, jos tämä ei rajoita ostajan asiakkaiden harjoittamaa myyntiä ja jos valmistajan (kantajan) markkinaosuus on enintään 30 prosenttia, ainoastaan yksinjakelujärjestelmiin?

Voivatko kielletyn yhteistoimintajärjestelyn tunnusmerkit täyttyä käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisen valmistajan ja jakelijoiden välisen sopimuksen, sellaisena kuin sitä tulkitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, yhteydessä, jos kilpailusääntöjä on rikkonut yksi ainoa talouden toimija? Onko käsiteltävän asian tosiseikoissa, sellaisina kuin niitä tulkitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, viitteitä siitä, että kiellettyyn yhteistoimintajärjestelyyn osallistui yksi ainoa talouden toimija?

Onko käsiteltävän asian tosiseikoissa, sellaisina kuin niitä tulkitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, viitteitä kilpailun vähenemisestä (vääristymisestä) jakelujärjestelmässä, edun tuottamisesta kantajalle tai kilpailua haittaavasta vaikutuksesta?

Onko käsiteltävän asian tosiseikoissa, sellaisina kuin niitä tulkitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, ja kun jakeluverkoston markkinaosuus on enintään 30 prosenttia (kantaja on valmistaja, joten sen markkinaosuus sisältää myös jakelijoiden myyntivolyymit) viitteitä kilpailua haittaavasta vaikutuksesta jakelujärjestelmässä ja/tai sen ulkopuolella, ja koskeeko yhteistoimintajärjestelyjen kielto kyseistä sopimusta?

Kun tarkastellaan SEUT 101 artiklan 3 kohtaa ja 20.4.2010 annetun komission asetuksen N:o 330/20101 2 artiklaa, luettuna yhdessä sen 4 artiklan b alakohdan kanssa,

–    sovelletaanko yhteistoimintajärjestelyjen kiellosta säädettyä poikkeusta sellaiseen jakelujärjestelmään, jossa i) jakelija (myyjä) valitsee itse mahdolliset asiakkaat, joiden kanssa se ryhtyy yhteistyöhön, ii) valmistaja ei ole ennakkoon määrittänyt objektiivisin, selkein ja todennettavissa olevin perustein mitään tiettyä asiakasryhmää, jolle kukin jakelija tarjoaa palvelujaan, iii) valmistaja varaa jakelijan (myyjän) pyynnöstä mahdolliset asiakkaat kyseiselle jakelijalle, iv) muut jakelijat eivät ole tietoisia tai niille ei ole ennakkoon ilmoitettu mahdollisen asiakkaan varaamisesta, v) ainoa peruste mahdollisen asiakkaan varaamiseen ja sitä koskevan yksinjakelujärjestelmän perustamiseen tietylle yksittäiselle jakelijalle on jakelijan itsensä esittämä pyyntö eikä valmistajan päätös ja vi) varaus on voimassa kuusi kuukautta mahdollisen kaupan ilmoittamisesta lukien (minkä jälkeen yksinjakeluoikeus lakkaa olemasta voimassa)?

–    Voidaanko katsoa, että passiivista myyntiä ei rajoiteta, jos valmistajan ja jakelijan väliseen sopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaan ostaja (loppukäyttäjä) voi vastustaa varausta, vaikka ostajalle ei ole ilmoitettu kyseisestä ehdosta? Voiko ostajan (loppukäyttäjän) menettely vaikuttaa valmistajan ja jakelijan välisen sopimuksen ehtoihin (oikeuttaa ne)?

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 20.4.2010 annettu komission asetus (EU) N:o 330/2010 (EUVL 2010, L 102, s. 1).