Claudio Necci 12. mail 2020. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 25. märtsi 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-129/19: Necci versus komisjon

(kohtuasi C-202/20 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Claudio Necci (esindajad: advokaadid S. Orlandi, T. Martin)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 25. märtsi 2020. aasta määrus kohtuasjas T-129/19: Necci vs. komisjon;

saata kohtuasi Euroopa Liidu Üldkohtule uueks arutamiseks;

teha otsus kohtukulude kohta edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellant palub tühistada 25. mai 2020. aasta määruse kohtuasjas T-129/19, millega Euroopa Liidu Üldkohus jättis tema tühistamishagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja mõistis temalt välja kohtukulud.

Hageja esitab sellega seoses kolm väidet:

Esimese väite kohaselt on vaidluse eset moonutatud osas, milles Euroopa Liidu Üldkohus leidis, et 18. juuli 2011. aasta otsus kahjustas hageja huve.

Teise väite kohaselt on rikutud tema õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, sest olukorras, kus hageja hagi on vastuvõetamatu, puudub tal õiguskaitsevahend vaidlustamaks asjaolu, et tal ei ole enam kindlustuskaitset, kuigi ta on töötanud kogu oma elu.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud põhimõtet, et kohaldamisele kuuluvad ühe riigi õigusaktid, kuna Euroopa Liidu Üldkohus leidis, et pärast ülekandmist igasuguse sotsiaalkindlustuskaitse kaotamine Itaalias „tuleneb asjaomase riigisisese õiguse normidest ning tema olukord ühise ravikindlustusskeemi puhul ei oma mingit tähtsust“.

____________