Valitus, jonka Claudio Necci on tehnyt 12.5.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-129/19, Necci v. komissio, 25.3.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-202/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Claudio Necci (edustajat: S. Orlandi ja T. Martin, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 25.3.2020 antaman määräyksen asiassa Necci v. komissio, T-129/19

palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen asian ratkaisemiseksi uudelleen

päättämään oikeudenkäyntikuluista myöhemmin

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vaatii kumoamaan asiassa T-129/19 25.3.2020 annetun määräyksen, jolla unionin yleinen tuomioistuin jätti tutkimatta hänen kumoamiskanteensa ja velvoitti hänet maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen:

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu oikeusriidan kohteen huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että 18.7.2011 annettu päätös oli valittajalle vastainen.

Toinen kanneperuste, joka perustuu valittajan tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden loukkaamiseen, koska jos hänen kannettaan ei oteta tutkittavaksi, valittajalla ei ole käytössään mitään muutoksenhakukeinoa sen seikan riitauttamiseksi, että hän ei nauti minkäänlaista sosiaaliturvaa, vaikka on työskennellyt koko elämänsä.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu yhden lainsäädännön soveltamisen periaatteen loukkaamiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että koko sosiaaliturvan menettäminen Italiassa siirron seurauksena ”johtuu kyseessä olevan kansallisen lainsäädännön omista oikeussäännöistä eikä sillä ole vaikutusta hänen asemaansa suhteessa yhteiseen sairausvakuutusjärjestelmään (RCAM)”.

____________