2020 m. liepos 13 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Regione Veneto / Plan Eco S.r.l

(Byla C-315/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Regione Veneto

Kita apeliacinio proceso šalis: Plan Eco S.r.l

Prejudiciniai klausimai

Teisingumo Teismo prašoma atsakyti, ar: atsižvelgiant į tai, kad mišrios komunalinės atliekos, kuriose nėra pavojingų atliekų, buvo mechaniškai apdorotos šiluminės energijos gavybos iš atliekų įrenginyje (operacija R1/R12, nurodyta Aplinkos kodekso C priede) ir kad atlikus šią apdorojimo operaciją teoriškai paaiškėjo, jog apdorojimas iš esmės nepakeitė mišrių komunalinių atliekų pirminių savybių, tačiau joms priskirtas Europos atliekų katalogo (EAK) 19 12 12 kodas, kurio šalys neginčijo; priimant sprendimą dėl to, ar pagrįsti kilmės valstybės prieštaravimai dėl prašymo išduoti išankstinį leidimą vežti apdorotas atliekas į Europos Sąjungos valstybės narės gamybos įrenginį siekiant jas panaudoti kogeneracijai arba kitaip kaip energijos gamybos priemonę, kuriuos pateikė kilmės valstybės įgaliota institucija, remdamasi Direktyvos 2008/98/EB1 principais, ir ypač prieštaravimai, kurie šioje byloje yra grindžiami toliau nurodytais argumentais:

žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos principu (13 straipsnis);

savarankiškumo ir artumo principais, įtvirtintais 16 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią „[v]alstybės narės, bendradarbiaudamos su kitomis valstybėmis narėmis, imasi atitinkamų priemonių, kai tai yra būtina arba rekomenduotina, skirtų įkurti integruotą ir tinkamą atliekų šalinimo įrenginių ir mišrių komunalinių atliekų, surinktų iš privačių namų ūkių, įskaitant atvejus, kai surenkamos ir kitų gamintojų atliekos, naudojimo įrenginių tinklą, atsižvelgiant į geriausią turimą technologiją“;

to paties 16 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje įtvirtintu principu, pagal kurį „[v]alstybės narės taip pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1013/20062 “;

tos pačios 2008 m. direktyvos 33 konstatuojamąja dalimi, kurioje nurodyta, kad „[t]aikant 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, mišrios komunalinės atliekos, nurodytos to reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, išlieka mišriomis komunalinėmis atliekomis, net jei jos yra apdorojamos iš esmės nepakeičiant jų savybių“:

Europos atliekų katalogas ir atliekų klasifikavimas (šiuo atveju priskiriant prie EAK 19 12 12 kodo, t. y. atliekų, gautų mechaninio apdorojimo įrenginiuose ir skirtų naudojimo operacijoms R1/R12) prieštarauja (Sąjungos teisės) atliekų, kurios prieš mechaninį apdorojimą buvo mišrios komunalinės atliekos, vežimo nuostatoms, ir, jei atsakymas būtų teigiamas, kokiomis sąlygomis ir apimtimi?

Konkrečiai kiek tai susiję su atliekų, susidariusių apdorojus mišrias komunalines atliekas, vežimu, ar [Direktyvos 2008/98/EB] 16 straipsnio nuostatos ir jos 33 konstatuojamoji dalis, kurios yra aiškiai susijusios su atliekų vežimu, yra viršesnės už Europos atliekų kataloge nurodytą klasifikavimą?

Jeigu Teisingumo Teismas mano esant reikalinga ir naudinga, jo prašoma patikslinti, ar minėtas katalogas yra norminio pobūdžio ar tik paprastas techninis sertifikatas, skirtas užtikrinti vienodą visų atliekų atsekamumą.

____________

1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).

2 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006, p. 1).