Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 7 Ιουλίου 2020 – UE, HC κατά Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Υπόθεση C-301/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberster Gerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείοντες: UE, HC

Αναιρεσίβλητη: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Έτεροι μετέχοντες στη διαδικασία: Verlassenschaft des VJ

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχει το άρθρο 70, παράγραφος 3, του κανονισμού (EΕ) 650/2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 1 , την έννοια ότι αντίγραφο του κληρονομητηρίου που εκδόθηκε για αόριστη διάρκεια, χωρίς μνεία ημερομηνίας λήξεως, κατά παράβαση της διατάξεως αυτής

α.    είναι έγκυρο και ισχύει για αόριστο χρόνο, ή

β.    ισχύει μόνο για περίοδο έξη μηνών από την ημερομηνία χορηγήσεως του επικυρωμένου αντιγράφου, ή

γ.    ισχύει μόνο για διάστημα έξη μηνών που αρχίζει να τρέχει από άλλη ημερομηνία, ή

δ.    είναι ανίσχυρο και ακατάλληλο για χρήση κατά την έννοια του άρθρου 63 του κανονισμού 650/2012;

2)    Έχει το άρθρο 65, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 69, παράγραφος 3, του κανονισμού (EΕ) 650/2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, την έννοια ότι το κληρονομητήριο παράγει τα αποτελέσματά του υπέρ όλων των προσώπων, τα οποία κατονομάζονται στο κληρονομητήριο ως κληρονόμοι, κληροδόχοι, εκτελεστές διαθήκης ή διαχειριστές της κληρονομιαίας περιουσίας, με συνέπεια να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κληρονομητήριο σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού 650/2012 και τα πρόσωπα εκείνα που δεν ζήτησαν τα ίδια την έκδοσή του;

3.    Έχει το άρθρο 69 σε συνδυασμό με το άρθρο 70, παράγραφος 3, του κανονισμού 650/2012 την έννοια ότι το νομιμοποιητικό αποτέλεσμα του επικυρωμένου αντιγράφου κληρονομητηρίου πρέπει να αναγνωρίζεται, εάν αυτό ήταν ακόμη ισχυρό κατά την πρώτη προσκόμισή του, αλλά η ισχύς του έχει λήξει πριν από την έκδοση της ζητηθείσας αποφάσεως της αρχής, ή μήπως η διάταξη αυτή δεν αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία όταν αυτή απαιτεί να ισχύει το κληρονομητήριο και κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως;

____________

1 ΕΕ 2012, L 201, σ. 107.