Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 7 juli 2020 – UE och HC mod Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank

(Mål C-301/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: UE och HC

Motpart: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Ytterligare deltagare i rättegången: Verlassenschaft des VJ

Tolkningsfrågor

1. Ska artikel 70.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg1 (arvsförordningen) tolkas så, att en kopia av intyget som i strid med denna bestämmelse utfärdats på obestämd tid och som inte har uppgifter om ett förfallodatum är

a.    giltigt på obestämd tid, eller

b.    endast är giltigt under en period av sex månader från datumet för utfärdandet av de bestyrka kopiorna, eller

c.    endast är giltigt under en period av sex månader från ett annat datum, eller

d.    ogiltigt och otjänligt för användning i enlighet med artikel 63 i arvsförordningen?

2. Ska artikel 65.1 jämförd med artikel 69.3 arvsförordningen tolkas så, att verkningarna av intyget inträder till förmån för samtliga personer som upptas som arvinge, testamentstagare, testamentsexekutor eller boutredningsman i intyget, innebärande att också den som inte själv ansökt om utfärdandet kan använda intyget i enlighet med artikel 63?

3. Ska artikel 69 jämförd med artikel 70.3 arvsförordningen tolkas så, att den bestyrkta kopian ska erkännas som legitim om kopian är giltig vid det ursprungliga inlämnandet även om den inte längre är giltig vid tidpunkten för myndighetens beslut, eller utgör denna bestämmelse hinder för nationell rätt som ställer krav på att kopian ska vara giltig även vid tidpunkten för beslutet?

____________

1 EUT L 201, 2012, s. 107