Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg (Nemecko) 21. júla 2020 – DQ/Ryanair DAC

(vec C-323/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Nürnberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DQ

Žalovaná: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciálne otázky

Predstavuje štrajk vlastných zamestnancov prevádzkujúceho leteckého dopravcu, zorganizovaný odbormi, „mimoriadnu okolnosť“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004?1

Je v tomto ohľade relevantné, ak sa uvedený štrajk uskutočnil z dôvodu požiadaviek zamestnancov, na ktorých sa zamestnanci a prevádzkujúci letecký dopravca doposiaľ zmluvne nedohodli?

Je v tomto ohľade relevantné, ak konkrétny štrajk spôsobilo určité správanie prevádzkujúceho leteckého dopravcu počas rokovaní s odbormi?

Táto vec bola uznesením predsedu Súdneho dvora zo 7. augusta 2020 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).