A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-526/19. sz., Nord Stream 2 kontra Parlament és Tanács ügyben 2020. május 20-án hozott végzése ellen a Nord Stream 2 által 2020. július 28-án benyújtott fellebbezés

(C-348/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Nord Stream 2 AG (képviselők: L. Van den Hende advocaat, M. Schonberg solicitor, J. Penz-Evren és J. Maly Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (nyolcadik tanács) T-526/19. sz., Nord Stream 2 kontra Parlament és Tanács ügyben 2020. május 20-án hozott végzését, különösen pedig a rendelkező részének 1., 3., 4. és 6. pontját;

amennyiben a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a per állása megengedi, utasítsa el az elfogadhatatlansági kifogást, nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és érdemi döntéshozatal érdekében utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, illetve másodlagosan nyilvánítsa a vitatott intézkedést a fellebbezőt közvetlenül érintő intézkedésnek, és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy a személyes érintettség kérdésében határozzon, vagy azt az ügy érdemének vizsgálata keretében bírálja el; és

a Tanácsot és a Bizottság kötelezze a fellebbező költségeinek, köztük a Törvényszék előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A két részből álló első fellebbezési jogalapban a fellebbező azzal érvel, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a közvetlen érintettségre vonatkozó feltételt alkalmazta, és amikor azt állapította meg, hogy a fellebbező nem rendelkezett kereshetőségi joggal a 2019. április 17-i (EU) 2019/692 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: módosító irányelv) megsemmisítése iránti kereset vonatkozásában:

A Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az irányelv – ideértve a módosító irányelvet is – önmagában véve, az átültető nemzeti intézkedések elfogadását vagy az átültetés határidejének lejártát megelőzően, közvetlenül nem érintheti valamely üzemeltető jogi helyzetét, ami ténylegesen kizárja az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése szerinti megsemmisítés iránti kereset indításának lehetőségét.

A Törvényszék a tagállamok mérlegelési mozgásterének kérdését tévesen, teljesen általános módon és annak vizsgálata nélkül értékelte, hogy a mérlegelési mozgástér milyen hatást gyakorol konkrétan a fellebbező jogi helyzetére és a keresetének tárgyát figyelembe véve.

A második fellebbezési jogalapban a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a Tanács bizonyos dokumentumoknak az ügy iratai közül történő eltávolítására vonatkozó kérelmeit értékelte, és azoknak helyt adott. Konkrétabban, a Törvényszék az értékelés egészét tévesen a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001 rendelet2 összefüggésében végezte el, és nem vette figyelembe, hogy az érintett dokumentumok a jogvita eldöntése szempontjából nyilvánvalóan relevánsak voltak. A Törvényszék tévesen alkalmazta a Bíróság által a Magyarország kontra Bizottság és a Szlovénia kontra Horvátország ügyekben3 a konkrét és sürgető körülményekre nézve kialakított megszorító keretet egy alapvetően eltérő jellegű helyzetre. Végül, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor különös jelentőséget tulajdonított a fellebbező által az Energia Charta Egyezmény értelmében kezdeményezett választottbírósági eljárásnak, amely egyáltalán nem releváns az ügy értékelése szempontjából, még az 1049/2001 rendelet értelmében sem.

____________

1 A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/692 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2019. L 117., 1. o.).

2 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

3 2019. május 14-i Magyarország kontra Parlament végzés, C-650/18, nem tették közzé, EU:C:2019:438; 2020. január 31-i Szlovénia kontra Horvátország ítélet, C-457/18, EU:C:2020:65.