Odvolanie podané 28. júla 2020: Nord Stream 2 AG proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 20. mája 2020 vo veci T-526/19, Nord Stream 2/Parlament a Rada

(vec C-348/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Nord Stream 2 AG (v zastúpení: L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

Účastník konania podávajúci odvolanie (ďalej len „odvolateľka“) navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 20. mája 2020 vo veci T-526/19, Nord Stream 2/Parlament a Rada, najmä body 1, 3, 4 a 6 výroku,

v rozsahu v akom Súdny dvor považuje stav konania za prípustný, zamietol námietku neprípustnosti, vyhlásil žalobu za prípustnú a vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie alebo subsidiárne, aby rozhodol, že napadnuté opatrenie sa bezprostredne dotýka odvolateľky a vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o osobnom dotknutí alebo o tom rozhodol spolu s vecou samou,

uložil Rade a Parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania odvolateľky spolu s trovami vynaloženými v konaní na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci prvého odvolacieho dôvodu, ktorý je rozdelený na dve časti, odvolateľka tvrdí, že sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď použil požiadavku bezprostredného dotknutia a konštatoval, že odvolateľka nemala aktívnu legitimáciu, pokiaľ ide o jej žalobu o neplatnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6921 zo 17. apríla 2019 (ďalej len „smernica 2019/692“):

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že smernica vrátane jej zmeny, nemôže sama osebe pred prijatím vykonávacích opatrení alebo pred uplynutím lehoty na jej vykonanie vo vnútroštátnom práve ovplyvniť právne postavenie prevádzkovateľa, čo by v skutočnosti vylučovalo akúkoľvek žalobu o neplatnosť podľa článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď posudzoval diskrečnú právomoc členského štátu len všeobecne bez toho, aby skúmal aký dopad by malo voľné uváženie konkrétne na právne postavenie odvolateľky v rámci predmetu jej žaloby.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní žiadosti Rady o odstránenie určitých dokumentov zo spisu a vyhovení jej žiadostí. Konkrétne sa Všeobecný súd dopustil chyby, keď vykonal svoje posúdenie v rámci nariadenia č. 1049/20012 o prístupe verejnosti k dokumentom bez toho, aby posúdil, či sú predmetné dokumenty relevantné pre prejednanie sporu. Všeobecný súd sa rovnako dopustil chyby keď použil reštriktívny rámec stanovený Súdnym dvorom pri osobitných a naliehavých okolnostiach vo veciach Maďarsko/Komisia a Slovinsko/Chorvátsko3 na iné situácie zásadne odlišnej povahy. Nakoniec sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď priznal osobitnú dôležitosť samostatnému rozhodcovskému nálezu, ktorý predložila odvolateľka na základe Zmluvy o energetickej charte, čo nie je pre jeho posúdenie v nijakom prípade relevantné a to ani na základe nariadenia č. 1049/2001.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. EÚ 2019, L 117, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

3 Uznesenie zo 14. mája 2019, Maďarsko/Parlament (C-650/18, neuverejnené, EU:C:2019:438), rozsudok z 31. januára 2020, Slovinsko/Chorvátsko (C-457/18, EU:C:2020:65).