Överklagande ingett den 28 juli 2020 av Nord Stream 2 AG av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 20 maj 2020 i mål T-526/19, Nord Stream 2 mot parlamentet och rådet

(Mål C-348/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Nord Stream 2 AG (ombud: L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, Solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som meddelades av tribunalen (åttonde avdelningen) den 20 maj 2020 i mål T-526/19 Nord Stream 2 mot parlamentet och rådet, i synnerhet punkterna 1, 3, 4 och 6 i avgörandet,

i den mån domstolen finner det lämpligt med hänsyn till omständigheterna i målet, i första hand ogilla yrkandet om att överklagandet inte kan tas upp till prövning, slå fast att överklagandet kan tas upp till prövning och återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak eller i andra hand, slå fast att den omtvistade åtgärden berör klaganden direkt och återförvisa målet till tribunalen för prövning av rekvisitet personligen berörd eller avgöra den frågan inom ramen för sakfrågan, och

förplikta rådet och parlamentet att ersätta klagandens rättegångskostnader, inklusive de kostnader som uppkommit vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör genom den första grunden, som består av två delar, gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den tillämpade rekvisitet direkt berörd och när den fann att klaganden inte hade rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/6921 av den 17 april 2019 (direktivet om ändring).

Det var felaktigt av tribunalen att finna att ett direktiv, inklusive direktivet om ändring, före antagandet av införlivandeåtgärder eller det att fristen för införlivande har löpt ut, inte av sig själv direkt kan påverka den rättsliga situationen för en operatör, vilket nämligen skulle innebära att en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF fjärde stycket inte skulle kunna väckas.

Det var felaktigt av tribunalen att bedöma frågan om medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning ur ett allmänt perspektiv och utan att pröva hur utövandet av detta specifikt skulle komma att påverka klagandens rättsliga situation med hänsyn till föremålet för dennes talan.

Klaganden gör genom den andra grunden gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den bedömde rådets ansökningar om att ta bort vissa handlingar från akten i målet och när den beviljade dessa ansökningar. Det var i synnerhet felaktigt av tribunalen att endast göra denna bedömning utifrån förordning 1049/20012 om allmänhetens tillgång till handlingar utan att ta hänsyn till om de aktuella handlingarna var uppenbart relevanta för att avgöra tvisten. Det var även felaktigt av tribunalen att tillämpa det restriktiva regelverk som domstolen fastställt med hänsyn till de specifika och särskilda omständigheterna i Ungern mot kommissionen och Slovenien mot Kroatien målen3 , på situationer som är av en helt annan karaktär. Tribunalen gjorde slutligen en felaktig rättstillämpning när den fäste stor vikt vid det separata skiljedomsförfarande som inletts av klaganden enligt energistadgefördraget, vilket inte ens enligt förordning 1049/2001 är relevant för tribunalens bedömning på någon grund.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692 av den 17 april 2019 om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (EUT L 117, 2019, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43).

3 Beslut av den14 maj 2019, Ungern/parlamentet, C-650/18, ej publicerat, EU:C:2019:438; dom av den 31 januari 2020, Slovenien/Kroatien, C-457/18, EU:C:2020:65.